تعداد 1763 مورد یافت شد

هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام خمینی

‏‏هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره)‏‏ ‏ ‏‏نوشته: محمود ... اساسی اندیشه امام خمینی(ره) و‏‎ ‎‏اینکه چرا مربیان تعلیم و تربیت، سیاستگذاران آموزش و پرورش، اساتید و نیز ... ‎‏درسی لازم است که از افکار امام بویژه، در تدوین اهداف تعلیم و تربیت سود جویند، بحث کنم.‏‎ ‎‏ویژگیهای اساسی اندیشه ... امام با اعتقادات و باورهای اسلامی مردم‏ ‏‏معمولاً اهداف تعلیم و تربیت یک کشور باید با توجه به فلسفه اجتماعی مردم و ... در فلسفه آموزش و پرورش به معنای اخص‏ ‏‏برای درک هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه یک فیلسوف باید از تفکرات فلسفی او در ...

هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره)

هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره) نوشته: محمود ... ویژگیهای اساسی اندیشه امام خمینی(ره) و اینکه چرا مربیان تعلیم و تربیت، سیاستگذاران آموزش و پرورش، اساتید و نیز ... ریزان درسی لازم است که از افکار امام بویژه، در تدوین اهداف تعلیم و تربیت سود جویند، بحث کنم. ویژگیهای اساسی اندیشه های ... امام با اعتقادات و باورهای اسلامی مردم معمولاً اهداف تعلیم و تربیت یک کشور باید با توجه به فلسفه اجتماعی مردم و ... نظر در فلسفه آموزش و پرورش به معنای اخص برای درک هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه یک فیلسوف باید از تفکرات فلسفی او در ...

نظام مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت در اندیشه تربیتی حضرت امام خمینی(س)

نظام مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت در اندیشه تربیتی حضرت امام خمینی(س) نوشته: ... دیگر جهان بینی هر مکتب تعیین کنندۀ جهت گیری و ویژگیهای تعلیم و تربیت در آن مکتب است. مکتب مادی تربیت مادی را تجویز ... است. مکتب مادی تربیت مادی را تجویز می کند، مکتب اومانیسم تعلیم و تربیت انسان مدار و لائیک را مطرح می سازد و مکتب ... و تربیت انسان مدار و لائیک را مطرح می سازد و مکتب الهی، تعلیم و تربیت الهی را مطلوب می داند. به عبارت دیگر هر یک از ... الهی را مطلوب می داند. به عبارت دیگر هر یک از مکاتب، نظام تعلیم و تربیت خاصی را ارائه می دهد. هر چند نظامهای تعلیم و ...

تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(س) و مقایسه آن با نظر دیگر دانشمندان

تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(س) و مقایسه آن با نظر ... بودند. پیر مُرادِ ما شمع کم فروغ دیانت را فروغی نو بخشید تعلیم و تربیت را بر طرحی نو بنیاد نهاد نه از آن گونه ... طرحی نو بنیاد نهاد نه از آن گونه دستورالعملها که در کُتُب تعلیم و تربیت نویسند و قواعد و قوانین آن را به اصلها و فصلها ... وَ آلهِ را فرا گرفت، قابل مقایسه با نظرات اندیشمندان تعلیم و تربیت نیست و ماهیتاً فرق می کند. کوشش ما در این مقال ... فرق است و معتقدیم که همین فرق ماهوی کاربُردی ترین ویژگی تعلیم و تربیت اسلامی است. هنر امام(س) را نباید (بت شکنیِ ...

تعلیم و تربیت از نظر امام خمینی

‏‏تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(س)‏‏ و مقایسه آن با نظر ... ‏ ‏‏پیر مُرادِ ما شمع کم فروغ دیانت را فروغی نو بخشید تعلیم و تربیت را بر طرحی نو بنیاد نهاد‏‎ ‎‏نه از آن گونه ... نو بنیاد نهاد‏‎ ‎‏نه از آن گونه دستورالعملها که در کُتُب تعلیم و تربیت نویسند و قواعد و قوانین آن را به اصلها و‏‎ ... وَ آلهِ را فرا گرفت، قابل مقایسه با نظرات اندیشمندان تعلیم و تربیت نیست و ماهیتاً فرق‏‎ ‎‏می کند. کوشش ما در این ... است و معتقدیم که همین فرق ماهوی‏‎ ‎‏کاربُردی ترین ویژگی تعلیم و تربیت اسلامی است. ‏ ‏‏هنر امام(س) را نباید (بت ...

تأملی در کاربرد تعلیم و تربیت در سیرۀ عملی امام خمینی

تأملی در کاربرد تعلیم و تربیت در سیرۀ عملی امام خمینی □عبدالمحمد مصطفایی ... □عبدالمحمد مصطفایی مقدمه: هر علمی موضوعی دارد و موضوع تعلیم و تربیت شناخت قابلیت های انسان است و به فعلیت رساندن ... خمینی را که خود یک الگوی تمام عیار و صاحب نظر در مقوله تعلیم و تربیت است در حد امکان مورد توجه بیشتر قرار دهیم. ... را در شش بخش به شرح ذیل پی می گیریم. 1. ضرورت و اهداف تعلیم و تربیت (تزکیه انسانها، حیات طیّبه، معرفت الهی، تعلیم ... تعلیم و تربیت (تزکیه انسانها، حیات طیّبه، معرفت الهی، تعلیم کتاب و حکمت، دعوت به عدالت گرایی، رضایت خالق)؛ 2. ...

امام خمینی و پردازش تعلیم و تربیت تزکیه محور

‏‏امام خمینی و پردازش ‏ ‏‏تعلیم و تربیتِ تزکیه محور‏ ‏‏ در آموزه انبیا، بخصوص رسول ... حسین صالحی مالستانی‏ ‏‏چکیده‏ ‏‏تربیت‏‎ ‎‏و تعلیم انسان، اولویت نخستین در برنامه های‏‎ ‎‏بنیادین هدایت ... عنوان الگوی نیکو معرفی می کند. با عطف نظر به قرآن و سنت، تعلیم و تربیت در رأس وظایف و مسئولیت های الهی انبیا قرار ... به جایگاه پیامبران الهی و نیز به رسالت آنان، از جمله مسئله تعلیم و تربیت، نظر ویژه داشته وآن را از زاویه نگاه معرفتی و ... مطمح نظر قرار داده است. در این مقاله دیدگاه وی را پیرامون تعلیم و تربیت در شاکله رسالت رسولان الهی بخصوص رسول اکرم(ص) ...

امام خمینی و پردازش تعلیم و تربیتِ تزکیه محور در آموزه انبیا، بخصوص رسول اکرم(ص)

‏‏امام خمینی و پردازش ‏ ‏‏تعلیم و تربیتِ تزکیه محور‏ ‏‏ در آموزه انبیا، بخصوص رسول ... حسین صالحی مالستانی‏ ‏‏چکیده‏ ‏‏تربیت‏‎ ‎‏و تعلیم انسان، اولویت نخستین در برنامه های‏‎ ‎‏بنیادین هدایت ... عنوان الگوی نیکو معرفی می کند. با عطف نظر به قرآن و سنت، تعلیم و تربیت در رأس وظایف و مسئولیت های الهی انبیا قرار ... به جایگاه پیامبران الهی و نیز به رسالت آنان، از جمله مسئله تعلیم و تربیت، نظر ویژه داشته وآن را از زاویه نگاه معرفتی و ... مطمح نظر قرار داده است. در این مقاله دیدگاه وی را پیرامون تعلیم و تربیت در شاکله رسالت رسولان الهی بخصوص رسول اکرم(ص) ...

تأملی در کاربرد تعلیم و تربیت در سیره عملی امام خمینی

‏‏تأملی در کاربرد تعلیم و تربیت در سیرۀ عملی امام خمینی ‏ ‏‏ ‏ ‏‏□عبدالمحمد ... مصطفایی‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه:‏ ‏‏هر علمی موضوعی دارد و موضوع تعلیم و تربیت شناخت قابلیت های انسان است و به فعلیت رساندن ... خمینی را که خود یک الگوی تمام عیار و صاحب نظر در مقوله تعلیم و تربیت است در حد امکان مورد توجه بیشتر قرار دهیم. ... ذیل پی می گیریم‏‏. ‏ ‏‏‎[[page 140]]‎‏1.ضرورت و اهداف تعلیم و تربیت (تزکیه انسانها، حیات طیّبه، معرفت الهی، تعلیم ... تعلیم و تربیت (تزکیه انسانها، حیات طیّبه، معرفت الهی، تعلیم کتاب و حکمت، دعوت به عدالت گرایی، رضایت خالق)؛‏ ‏‏2. ...

تجلى تعلیم و تربیت اسلامى در اندیشه امام خمینى(س)

مقدمه بخش مهم و قابل توجهى از بحث و بررسى است که قسمتى از آن، تحت عنوان «اصول روش هاى تعلیم و تربیت» است. از آن جا که مسائل مربوط به تعلیم و ... روش هاى تعلیم و تربیت» است. از آن جا که مسائل مربوط به تعلیم و تربیت، از انسان و اعمال فردى او آغاز مى شود و در ... بهترین گواه بر این مسأله، سابقۀ تاریخى و فرهنگى نظام هاى تعلیم و تربیتى است. به عنوان مثال، بزرگانى چون ابوحامد محمد ... بزرگانى چون ابوحامد محمد غزالى و خواجه نصیرالدین طوسى تعلیم و تربیت را اشرف صناعات دانسته اند.[2] در دنیاى جدید ... حساسیت موضوع در دنیاى علوم و تمدن جدید بشرى است.[3] شناخت تعلیم و تربیت و اهداف آن از نظر حضرت امام رحمه الله به شناخت ...

صفحه 1 از 177 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >