سخنرانی
همکاری ملت در مقابله با اشرار ـ آرامش برای انجام اصلاحات
سخنرانی در جمع روحانیون و خانواده شهدا (مقابله با اشرار ـ انجام اصلاحات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 27 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 26 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 26

موضوع : همکاری ملت در مقابله با اشرار ـ آرامش برای انجام اصلاحات

زبان اثر : فارسی

حضار : روحانیون نقده و خانواده های شهدای کُرد

سخنرانی در جمع روحانیون و خانواده شهدا (مقابله با اشرار ـ انجام اصلاحات)

سخنرانی

‏زمان: 27 شهریور 1358 / 26 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: همکاری ملت در مقابله با اشرار ـ آرامش برای انجام اصلاحات‏

‏حضار: روحانیون نقده و خانواده های شهدای کُرد‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

در نهضت اسلامی، نژاد مطرح نیست

‏     ‏‏مسئله، مسئلۀ اسلامی است، وقتی مسئلۀ اسلامی باشد، نباید کُرد خیال بکند که اسلام‏‎ ‎‏بر خلاف مصالح اوست، یا این نهضت که اسلامی است بر خلاف مصالح اوست. و نباید‏‎ ‎‏تُرک همچو خیالی بکند؛ و نباید دیگران این خیال را بکنند. از اول بنا براین است که یک‏‎ ‎‏مملکتی همه چیزش اسلامی باشد. ان شاءالله با کمک همۀ قشرها، با کمک همۀ افراد‏‎ ‎‏مملکت این تحقق پیدا بکند که ما هرجا پا بگذاریم اسلام را آنجا ببینیم. اگر در ادارات‏‎ ‎‏برویم، ببینیم اسلام است. اگر در کوهستانها برویم، ببینیم اسلام آنجا هست. ما یک‏‎ ‎‏همچو چیزی در نظر داریم و میل داریم. بنابراین، هیچ نگرانی از اسلام کسی نباید داشته‏‎ ‎‏باشد. وقتی نگرانی از اسلام نباید داشته باشد، نگرانی از نهضت اسلامی هم نباید داشته‏‎ ‎‏باشد. و چنانچه خلافی واقع بشود یک اختلافاتی واقع بشود، خوب، البته باید رسیدگی‏‎ ‎‏بشود.‏

لزوم همکاری مردم در مقابله با اشرار و فتنه جویان

‏     ‏‏این قصه ای که در کردستان اخیراً واقع شده است ـ دیروز آقایان سران قوم اینجا‏‎ ‎‏بودند، رئیس ژاندارمری اینجا بود و رئیس ارتش اینجا بود، با آنها من صحبت کردم که‏‎ ‎‏باید به این رسیدگی بشود، چون بعضی از افراد را آنها اسم برده بودند که اینها این کارها‏‎ ‎‏را کرده اند ـ اینها رسیدگی بشود، چنانچه واقعاً یک فردی بوده است که مردم را فرض‏‎ ‎‏کنید که قتل عام کرده است، خوب، به سزای خودش برسد. و اگر این دروغ بوده است،‏

‏دیگر مسئله ای در کار نیست. علی أیّ حال، یک مسئله ای نیست که غرضی در کار باشد؛‏‎ ‎‏یا بخواهند فرض کنید که شلوغی در کار بیاورند. این همین بوده است که هرچه کردند،‏‎ ‎‏آنها بودند. الآن هم در کوهها و در جنگلها فرار کردند و آنجا اجتماع کردند. و فردا،‏‎ ‎‏شاید هم امروز، رئیس ژاندارمری می رود آن طرفها، برای اینکه جلوی اینطور مسائل را‏‎ ‎‏هم بگیرد و پاکسازی کند آنجاها را. و عمده این است که خود شما و خود اهالی باید در‏‎ ‎‏این امور همراهی بکنید با دولت. خانۀ خودتان است کردستان، یا فرض کنید که‏‎ ‎‏آذربایجان. باید ‏‏[‏‏در میان‏‏]‏‏ خود آقایان کُردها، خودِ تُرکها، دو تا طایفه ای که هر دو‏‎ ‎‏مسلمانند، هر دو اعتقاد به پیغمبر اسلام دارند، هر دو قرآن همراهشان است، و نهضت هم‏‎ ‎‏نهضت خودشان است، خود آقایان با هم تفاهم داشته باشند. اختلاف نباید بین دوتا‏‎ ‎‏برادر مسْلم باشد، دو طایفه اند، باید با هم تفاهم کنند. ‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ اشخاصی که شلوغکارند هم‏‎ ‎‏تفاهم کنند که آن آدم را موعظه کنند. اگر موعظه نشد، کنار بگذارند. ‏

اصلاحات در گرو آرامش و امنیت کشور

‏     ‏‏و این چیزهایی که الآن در کردستان هست اینها هم اصلاح می شود. همان طور که در‏‎ ‎‏آذربایجان هم اگر یک چیزی واقع بشود، خود شما باید همراهی کنید تا تمام بشود و‏‎ ‎‏مملکت آرام بشود. وقتی آرام شد، آن وقت می شود این را مثلاً تعمیر کرد، این را‏‎ ‎‏اصلاح کرد؛ آب درست کرد؛ اسفالت درست کرد؛ مدرسه درست کرد. همه چیزها تابع‏‎ ‎‏این است که یک آرامشی باشد. ان شاءالله امیدوارم که آرامش پیدا بشود و با کمک همۀ‏‎ ‎‏آقایان، همۀ آقایان کمک کنند همۀ ملت کمک کنند، ملت آذربایجان کمک کنند، ملت‏‎ ‎‏کردستان کمک کنند، همه کمک بکنند، تا اینکه ان شاءالله این مسائل حل بشود. وقتی که‏‎ ‎‏حل شد، آرام شد، آن وقت ما می توانیم که مسائل اسلامی را در همه جا ببریم و همه جا‏‎ ‎‏تحت لوای اسلام ان شاءالله زندگی بکنند، و زندگی راحت بکنند؛ دنیا و آخرتشان‏‎ ‎‏ان شاءالله تعمیر بشود.‏

‏     و من از خدای تبارک و تعالی توفیق همۀ شما را خواستار هستم. و آنکه تقاضا دارم از‏

‏همه این است که همه تان هم اختلاف را یک قدری کنار بگذارید؛ کم بکنید لااقل؛ و هم‏‎ ‎‏کمک کنید به قوای دولتی و دولت در همۀ این اموری که آنها در نظر دارند‏‎[1]‎‏.‏

‏    ‏‏در رابطه با این حزب‏‎[2]‎‏ ان شاءالله دیگر تمام می شود. خودشان که رفتند و گُم شدند،‏‎ ‎‏دیگر تمام می شود این حزب. بعد خود مردم می مانند و خود مسلمین و خود اشخاصی‏‎ ‎‏که متوجه به اسلام و به نهضت اسلامی ‏‏[‏‏هستند‏‏]‏‏. وقتی خودشان ماندند، دیگر برادرند.‏‎ ‎‏ان شاءالله مفسده جوها هم از بین می روند. و بنا بر این است که به همین زودی پاکسازی‏‎ ‎‏بشود. همۀ آنها هم که در کوهها و در جنگلها هستند ان شاءالله تمام بشود کارشان. خود‏‎ ‎‏شماها باشید و زندگی اسلامی ـ انسانیِ با شرافت ان شاءالله .‏

‎ ‎

  • ـ در اینجا یکی از علمای کردستان به صحبت می پردازد.
  • ـ حزب دمکرات کردستان.