سخنرانی
بیان اهداف اسلام
سخنرانی در جمع ورزشکاران باستانی و قهرمانان کشور (بیان اهداف اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 17 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 247

موضوع : بیان اهداف اسلام

زبان اثر : فارسی

حضار : ورزشکاران باستانی و قهرمانان سراسر کشور

سخنرانی در جمع ورزشکاران باستانی و قهرمانان کشور (بیان اهداف اسلام)

سخنرانی

‏زمان: 17 مهر 1358 / 17 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: بیان اهداف اسلام ‏

‏حضار: ورزشکاران باستانی و قهرمانان سراسر کشور‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

روزهای خوش پیروزی و اتحاد 

‏     چه روزهای خوشی می گذرانید. روزهایی که دشمن را فراری دادید؛ و همه با هم‏‎ ‎‏مجتمع، ورزشکارها و پهلوانها با ما، و روحانیون با سایر طبقات، ارتشیها با شما، شما با‏‎ ‎‏ارتشیها، همه با هم مجتمع و یکصدا برای پیشبرد اهداف اسلام، که یکی از اهداف اسلام‏‎ ‎‏استقلال کشور، آزادی برای همه، و سرافرازی همۀ ملتهای اسلامی. و من امیدوارم که‏‎ ‎‏شما پهلوانان برای ملتتان، برای کشورتان، مفید باشید. و با همت شما جوانان برومند و‏‎ ‎‏همت سایر اقشار ملت، این نهضت اسلامی به پیش برود؛ و یک مملکت مستقل، آزاد،‏‎ ‎‏خالی از همۀ شیاطین ‏‏[‏‏داشته باشیم، یک‏‏]‏‏ مملکت رحمانی که همۀ شیاطین از آن بیرون‏‎ ‎‏بروند، و یا مؤمن بشوند. و من امیدوارم که با همت همۀ شما پهلوانان و سایر اقشار، آن‏‎ ‎‏آرزوهایی که ما داریم، و آن فقط این است که اسلام تحقق پیدا بکند، که در سایۀ اسلام‏‎ ‎‏همه چیز هست.‏

نامُوجّه بودنِ ترس از اسلام

‏     و من نمی دانم این اشخاصی که از اسلام می ترسند از چی اسلام می ترسند؟ از این‏‎ ‎‏می ترسند که اسلام نتواند استقلالشان را حفظ بکند؟ خوب، این اسلامی بود که مملکت‏‎ ‎‏ما را از چنگ اجانب و قدرتهای بزرگ نجات داده. اسلامی که توانست تمام قدرتهایی‏‎ ‎‏که در عالم بودند و پشتیبانی می کردند از این رژیم، اسلامی که توانست تمام اینها را عقب‏‎ ‎‏بزند و شکست بدهد و مملکت خودش را از حُلْقوم اجانب ـ که در رأس آنها امریکاست‏

‏ـ بیرون بکشد، نمی تواند حفظ بکند این مملکت را؟ از این می ترسند که استقلال از‏‎ ‎‏دست برود؟ اینها دلسوز برای کشور خودشان و ملت خودشان هستند؟ از این می ترسند‏‎ ‎‏که از ملت، سلب آزادی بشود؟ اسلامی که آزادی را برای این ملت هدیه آورد،‏‎ ‎‏می ترسند حالا که هدیه آورد دوباره بگیرد از ایشان؟! می ترسند که اسلام، ذخایر ایران‏‎ ‎‏را به اجانب بدهد؟ اسلامی که کوشش کرده است و ذخایر را حفظ کرده است برای ملت‏‎ ‎‏و چپاولگران را بیرون کرده است از این مملکت، اینها می ترسند که ذخایر به باد برود؟!‏

هراس مُنحرفین و وابستگان به رژیم سابق 

‏     آنچه که من می فهمم این است که بعضی از اینها گول خوردند؛ و بعضی از اینها هم‏‎ ‎‏توجه دارند و غرض دارند، و آنها می ترسند که اسلام، جیب اینها را نگذارد پُر بشود. از‏‎ ‎‏این می ترسند که اسلام نگذارد که این چپاولگریها باقی بماند. اینها برای ملت، برای‏‎ ‎‏کشور، دلسوز نیستند، البته من همه را نمی گویم، من بعضی از اینها را می گویم. من آن‏‎ ‎‏منحرفین را می گویم و آن وابسته های به رژیم سابق را که نمی خواهند اسلام تحقق پیدا‏‎ ‎‏بکند. می خواهند این وابستگی ما به خارج، به غرب و شرق، باقی باشد، چون در این‏‎ ‎‏وابستگیها اینها استفاده ها می کردند. چنانچه ملاحظه کردید در سایۀ رژیم سابق‏‎ ‎‏چپاولگرها چپاول کردند. و بعد از اینکه او رفت، بسیاریشان پولها را هم برداشتند و‏‎ ‎‏رفتند. میلیونها، میلیاردها پول از ایران رفت! اینها می ترسند که چنانکه اسلام با محتوایش‏‎ ‎‏تحقق پیدا بکند، دست آنها دیگر کوتاه بشود و دست اربابانشان کوتاه بشود از این‏‎ ‎‏چپاولگریها و به آمال خودشان نرسند. و الاّ اگر برای ملت و برای کشور است، اسلام این‏‎ ‎‏کشور را به ما برگرداند، و قدرت اسلام بود، ایمان مردم بود، که این پیروزی برای ماها‏‎ ‎‏حاصل شد.‏

اسلام، ضامن استقلال در طول تاریخ 

‏     اسلام در طول تاریخ، آن وقت که اسلام بوده است، به کسی ضرر نمی زده است. در‏‎ ‎‏حکومت علی بن ابیطالب کی می تواند بگوید که ظلم بر او می شود؟ کی می تواند بگوید‏

‏که استقلال از دستش می رود؟ کی می تواند بگوید که ذخایر ملت به باد می رود؟‏‎ ‎‏حکومتی که رأسش علی بن ابیطالب ـ سلام الله علیه ـ ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏، کی می تواند بگوید که‏‎ ‎‏نقصی در حکومت هست؟ کی می تواند بگوید که نمی شود اداره بکند؟‏

‏     ما می خواهیم یک مملکتی باشد که در رأسش کسانی باشند که شیعۀ علی بن ابیطالب‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ هستند و مسْلم هستند؛ اسلام را به معنای واقعیش ادراک کردند؛ و‏‎ ‎‏مملکت ما، از مجلسش تا مجلس خبرگانش تا ارتشش تا بازارش تا پایگاه پهلوانهای ما،‏‎ ‎‏همه اش اسلامی باشد. اگر همه اسلامی باشند، خوفی از چیزی نیست. مسْلم که نمی تواند‏‎ ‎‏به مسْلم دیگر ضرر بزند. مسْلم برادر مسْلم است: ‏إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ‎[1]‎‏ قرآن کریم، عقدِ‏‎ ‎‏اُخوّت بین مسلمانها انداخته است، برادر که به برادر ضرر نمی زند. اینها خوفشان این‏‎ ‎‏است که مبادا اسلام تحقق پیدا بکند که مبادا منافعشان از دستشان برود! و الاّ ملت ما اسلام‏‎ ‎‏را می خواهند، از باب اینکه از اسلام ضرر نمی بینند، اسلام به منافع آنهاست. با تحقق‏‎ ‎‏اسلام همۀ قشرها در رفاه زندگی می کنند؛ و برای آخرتشان هم تهیه می بینند. ‏

‏     خداوند شما پهلوانهای عزیز را برای ما حفظ کند؛ و قدرتِ فوق قدرت به شما عنایت‏‎ ‎‏کند. و ان شاءالله قدرت روحی و قدرت باطنی پیدا بکنید؛ و مهذّب بشوید،‏‎ ‎‏چنانچه هستید. خداوند همه تان را تأیید کند. والسلام علیکم.‏

  • ـ سوره حجرات، آیۀ 10: «بحقیقت، مؤمنان همه برادر یکدیگرند».