سخنرانی
آمادگی جوانان برای شهادت و دفاع از اسلام
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (آمادگی جوانان برای شهادت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 30 آذر ‭1358

زمان (قمری) : 1 ص‍ف‍ر ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 360

موضوع : آمادگی جوانان برای شهادت و دفاع از اسلام

زبان اثر : فارسی

حضار : راهپیمایان کفن پوش مراغه، اهالی محلات، سبزوار، اراک، بانوان زنجان

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (آمادگی جوانان برای شهادت)

سخنرانی

‏زمان: 30 آذر 1358 / 1 صفر 1400 ‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: آمادگی جوانان برای شهادت و دفاع از اسلام ‏

‏حضار: راهپیمایان کفن پوش مراغه، اهالی محلات، سبزوار، اراک، بانوان زنجان ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

احساس غرور از آمادگی جوانان جان بر کف 

‏     من نمی دانم از شما جوانها که این همه راه از مراغه تا اینجا پیاده آمدید و این همه‏‎ ‎‏تحمل زحمت کردید تشکر کنم یا اظهار خجالت. من وقتی که اینطور احساسات را از‏‎ ‎‏جوانهای وطن می بینم و اینطور مهیا بودن از برای شهادت، مهیا بودن از برای دفاع از‏‎ ‎‏اسلام، غرور می گیرد مرا که ما همچو جوانهایی داریم. آذربایجان همیشه در صف اول‏‎ ‎‏بوده. و شما جوانها که از این راه دور و پرمشقت آمدید، آذربایجانی هستید. همان‏‎ ‎‏مردانی که هر وقت برای ایران یک حادثه ای پیش می آمد، آنها جلوتر از دیگران برای‏‎ ‎‏آن قیام می کردند. و شما بدانید که حادثه ای که حالا ما در آن هستیم از بزرگترین حوادث‏‎ ‎‏کشور ماست. چنانکه پیروزی ای که شما جوانها با اتحاد با سایر قشرهای ملت به دست‏‎ ‎‏آوردید در طول تاریخ اینطور پیروزی با این کیفیت پیدا نشده بود. پیروزی یک ملت‏‎ ‎‏مسلم بدون اتکا به غیر خدا، بدون تجهیزات نظامی، بدون تعلیمات نظامی، بر یک‏‎ ‎‏قدرتهای مجهز، دارای تجهیزات نظامی، دارای تعلیمات نظامی، علاوه بر آن ... یک‏‎ ‎‏قدرتی که همۀ قدرتها هم دنبال آن بودند. اینطور غلبه، غلبه اسلام بود بر کفر. غلبه متن‏‎ ‎‏اسلام بر متن کفر. ‏

رویارویی همیشگی سودجویان با اسلام 

‏     شماها همان سربازهای صدر اسلام هستید. همانها که با مشرکین مقابل بودند، و با‏‎ ‎‏آنهایی که می خواستند اسلام تحقق پیدا نکند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ توطئه می کردند ‏‏[‏‏مقابله می کردند‏

‏]‏‏امثال ابوسفیان و دوستان ابوسفیان. آنها هم می خواستند که پیغمبر اسلام موفق نشود به‏‎ ‎‏اینکه اسلام را در جزیرة العرب تحقق بدهد. تمام همشان این بود که اسلام تحقق پیدا‏‎ ‎‏نکند. برای اینکه، اسلام را با همه منافع خودشان مخالف می دیدند. اینطور می دیدند که‏‎ ‎‏اگر پیغمبر اسلام غلبه کند، آنها دیگر آن ظلمها را، آن غارتگریها را نمی توانند بکنند. از‏‎ ‎‏این جهت، مجهز شدند و همه قشرها را تجهیز کردند بر ضد رسول خدا، و بحمدالله موفق‏‎ ‎‏نشدند. و امروز همان معنی است. همان معنایی که در صدر اسلام بود و مواجهۀ اسلام‏‎ ‎‏بود با کفر. و پیغمبر اکرم تجهیزاتی نداشتند. اینها عددشان کم، تجهیزاتشان کم و آن‏‎ ‎‏طرف دارای ثروتهای زیاد، تجهیزات زیاد. مع ذلک چون خدا می خواست، چون‏‎ ‎‏اتکالشان به خدا بود، از این جهت غلبه کردند. افراد کم بر افراد زیاد غلبه کردند. و‏‎ ‎‏افرادی که هیچ تجهیزات صحیحی نداشتند، بر افرادی که قشرهای مختلفی که از اطراف‏‎ ‎‏جزیرة العرب جمع شده بودند که نگذارند اسلام محقق بشود، افراد کم و تجهیزات کم،‏‎ ‎‏بر افراد زیاد و تجهیزات زیاد غلبه کردند. برای اینکه، اتکالشان به خدا بود. یک نفر از‏‎ ‎‏اینهایی که با ارادۀ تابع اراده خدا می رفت، عده ای از آنها را از بین می برد. ‏

تقوا، خودسازی، سلاح رویارویی با کفر جهانی 

‏     شما الحمدلله الآن جمعیتتان زیاد است. جمعیت بحمدالله زیاد است. قدرت ایمانیتان‏‎ ‎‏هم الحمدلله زیاد است. و باید طوری کنید که قدرت ایمانی هر روز زیاد بشود. با توجه به‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی خودتان را تربیت کنید که یک انسانی بشوید متقی، و یک انسانی‏‎ ‎‏بشوید مجاهد برای خدای تبارک و تعالی؛ با تقوا. اگر اتکال به خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏بکنید، و تربیت روحی خودتان، خودتان را بکنید شما پیروز هستید. و ما امید این را‏‎ ‎‏داریم که این اسلام که امروز همان طور ابتلایی ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ در صدر اسلام داشت و سربازهای‏‎ ‎‏اسلام جانبازی کردند، فداکاری کردند و اسلام را پیش بردند، حالا در دست ماست این‏‎ ‎‏اسلام، و در مقابل ما هم قدرتهای بزرگ ایستاده است ‏‏[‏‏ما نیز پیش ببریم‏‏]‏‏ ما الحمدلله ‏‎ ‎‏جمعیتمان الآن خوب است. لکن در مقابل قدرتهای بزرگ، اگر منهای اسلام، و قدرت‏

‏اسلام باشد، چیزی نیستیم. لکن با اسلام همه چیز هستیم. با اتکال به خدا همان سربازهای‏‎ ‎‏صدر اسلام هستیم، که سی نفر بر شصت هزار نفر غلبه کردند. شصت نفر با شصت هزار‏‎ ‎‏نفر. اول می خواستند سی نفر بروند، بعد شصت نفر شدند. شصت نفر مجاهد؛ مجاهد‏‎ ‎‏برای خدا زدند شبیخون، بر شصت هزار نفر و غلبه کردند. اسلام غلبه داد آنها را. الآن‏‎ ‎‏وضعیت کشور ما و وضعیت اسلام در کشور ما همان وضعیت صدر اسلام است. یعنی‏‎ ‎‏همان طوری که ابوسفیان و دارودستۀ ابوسفیان و کسانی که با او متحد بودند و همپیوند‏‎ ‎‏بودند، بر ضد اسلام قیام کردند که نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند. حالا هم همان‏‎ ‎‏قضایاست. الآن هم آنهایی که در مقابل اسلام ایستاده اند و ضربه از اسلام خورده اند و‏‎ ‎‏فهمیده اند که اگر اسلام تحقق پیدا بکند به آنطوری که باید تحقق پیدا کند، دست اجانب‏‎ ‎‏و دست آنهایی که دنبال اجانب هستند و تأیید اجانب را می کنند، از ذخایر ما کوتاه‏‎ ‎‏می شود، نمی توانند دیگر در مملکت ما حکومت کنند. اینها اینطور ادراک کردند و در‏‎ ‎‏این نهضت ضربه دیدند. و دست بردار نیستند و می خواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا‏‎ ‎‏کند. همان طوری که در صدر اسلام دارودستۀ ابوسفیان نمی گذاشتند اینطور بشود. به‏‎ ‎‏بهانه های مختلف، به اشکالات مختلف، با اشکال مختلف توطئه می کنند که نگذارند در‏‎ ‎‏ایران یک رژیم جمهوری اسلامی متکی بر قانون اساسی ای که از روی اسلام است،‏‎ ‎‏متکی بر اسلام، و احکام اسلام، نگذارند این تحقق پیدا کند. هر روز به یک بهانه ای،‏‎ ‎‏یک بساط درست کنند.‏

پیام به جوانان آذربایجان و همه مرزنشینان 

‏     و من امیدوارم که شما جوانهای عزیز مراغه و همه جوانهای عزیز آذربایجان توجه‏‎ ‎‏بکنند به اینکه امروز وضع اسلام، وضع همان روزی است که پیغمبر قیام کرد و نهضت‏‎ ‎‏کرد و اسلام را خواست محقق کند. امروز هم شما جوانها نهضت کردید برای خدا، و‏‎ ‎‏برای اسلام و با تکبیر، با «الله اکبر» این نهضت را به پیش بردید. و از این به بعد هم با همین‏‎ ‎‏تکبیر، و با همین ارادۀ مصمم و قوه، اسلام را به پیش خواهید برد. با هم اتحاد داشته‏

‏باشید. دستهای خائن از راه نفاق افکنی، خلل می خواهند وارد کنند بر نهضت ما. از راه‏‎ ‎‏اینکه یک دسته ای را در مقابل دستۀ دیگر قرار بدهد. اغفال کند یک دسته از جوانها،‏‎ ‎‏یک دسته از روستاییهایی که دل صاف دارند. قلوب الهی صاف دارند. از آنها استفاده‏‎ ‎‏کنند و بر ضد شما جوانها که پاسدار اسلام هستید و برای اسلام قیام کردید و برای اسلام‏‎ ‎‏این مشقتها را متحمل شدید، آنها را می خواهند در مقابل شما قرار بدهند و نگذارند این‏‎ ‎‏مسائلی که الآن ما مبتلا به آن هستیم به پیش برود. آذربایجان توجه بکند به این قضایا،‏‎ ‎‏توجه بکند به اینکه امروز هر کس برخلاف این مسیر بخواهد یک حرکتی بکند. مثلش‏‎ ‎‏مثل همان ابوسفیان و همان اشخاصی که در آن وقت با هم پیوند می کردند که نگذارند‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام یک حکومتی تشکیل بدهد. آنها از اسلام می ترسیدند برای منافعشان. اینها‏‎ ‎‏هم که الآن دارند مخالفت می کنند از اسلام می ترسند. برای منافع خودشان و برای منافع‏‎ ‎‏اربابهایشان. خدمتگزار اجانب هستند. آنها از اینها حالشان بهتر بود. برای اینکه، آنها‏‎ ‎‏برای اجانب نبود. آنها برای خودشان می خواستند قیام کنند و برخلاف اسلام قیام کردند‏‎ ‎‏نه برای اجانب. اینها برای اجانب دارند قیام می کنند و برای اجانب فعالیت می کنند که قیام‏‎ ‎‏شما مردان خدا را فلج کنند. باید همۀ ایران این توجه را داشته باشد. و خصوص‏‎ ‎‏آنجاهایی که در معرض این است که خدای نخواسته یک آسیبی ببیند نهضت؛ مثل‏‎ ‎‏آذربایجان، مثل کردستان، مثل بلوچستان که در معرض آسیب است به واسطۀ اینکه‏‎ ‎‏اجانب در آنجاها بیشتر می توانند فعالیت بکنند. باید همۀ ایران خصوصاً این مناطق‏‎ ‎‏مرزی و این مناطقی که آن اشخاص بیشتر می توانند فعالیت بکنند، باید بیدار بشویم ما و‏‎ ‎‏همه بیدار بشوند و برای خدا و به اذن خدا این جهاد را که همان جهاد زمان رسول الله ‏‎ ‎‏هست به پیش ببرند. خداوند همراه شماست و همراه شما باشد. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله  ‏

‎ ‎