سخنرانی
رسالت و نقش نشریات در جامعه
سخنرانی در جمع کارکنان مجله عروة الوثقی (رسالت و نقش نشریات در جامعه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 خ‍رداد ‭1360

زمان (قمری) : 26 رج‍ب‌ ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 383

موضوع : رسالت و نقش نشریات در جامعه

زبان اثر : فارسی

حضار : نویسندگان و کارکنان مجله عروة الوثقی (نشریه دانش آموزان حزب جمهوری اسلامی) و اعضای هیأت تحریریه

سخنرانی در جمع کارکنان مجله عروة الوثقی (رسالت و نقش نشریات در جامعه)

سخنرانی

‏زمان: 10 خرداد 1360 / 26 رجب 1401 ‏

‏مکان: تهران، حسینیّۀ جماران‏

‏موضوع: رسالت و نقش نشریات در جامعه‏

‏حضار: نویسندگان و کارکنان مجلۀ عروة الوثقی (نشریه دانش آموزان حزب جمهوری اسلامی) و‏‎ ‎‏اعضای هیأت تحریریه‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم مراعات مصالح در نشریات

‏     ‏‏در باب نشریات، خودتان می دانید که نقش نشریات در هر کشوری از همۀ چیزها‏‎ ‎‏بالاتر است. روزنامه ها و مجلات می توانند یک کشوری را رشد بدهند و هدایت بدهند‏‎ ‎‏به راهی که صلاح کشور است و می توانند که به عکس عمل بکنند. مع الأسف، در ایرانِ‏‎ ‎‏آن زمان، بی استثنا، نشریات و نوشته ها غیر اسلامی بود. آنان برای برنامه ای که انحراف‏‎ ‎‏جوانان بود، به هر راهی تمسک کردند؛ از جمله به نشریات. مجلات آن روز جوانان را به‏‎ ‎‏فساد می کشاند. و پس از آنکه آنها رفتند و نشریات این طرف شروع شد، بسیاریشان‏‎ ‎‏انحرافات آن طوری اگر نداشتند، لیکن انحرافات جور دیگری داشتند؛ یعنی، اگر دیدند‏‎ ‎‏که نمی شود مجلات را با آن روش سابق انتشار دهند، مقالاتی جانشین آنها کردند که در‏‎ ‎‏راهی است که راه قدرتهای بزرگ است.‏

‏     ابتدای انقلاب، که درها به روی همۀ اشرار باز بود، آنها از آزادی سوء استفاده‏‎ ‎‏کردند؛ شروع کردند به کارهایی که شما خودتان بهتر می دانید. یک وقت متوجه شدند به‏‎ ‎‏اینکه مجلات یک بابی هستند که باب تاخت و تاز به یکدیگر و این به او اشکال کردن،‏‎ ‎‏نه اشکال سالم، بلکه انتقام! و این برای کشوری که می خواهد جمهوری اسلامی باشد‏‎ ‎‏مقتضی نبوده و نیست. مجلات و روزنامه ها باید در محیطی اسلامی و با جهت اسلامی‏‎ ‎‏باشند؛ باید مطالب نشریات رو به انتقاد سالم و مصلحت اندیشی و هدایت باشد. گاهی‏

‏ممکن است یک انتقادی از باب اینکه با سلامت نفس نوشته نشده است، باعث بدتر‏‎ ‎‏شدن وضع شده باشد. انتقادی وضع را آرامش می دهد که از روی مصالح باشد و‏‎ ‎‏نویسنده توجه به این داشته باشد که مسئولیت الهی دارد و پیش خدا مسئول است. کسی‏‎ ‎‏که قلم به دست می گیرد بداند که مورد سؤال قرار می گیرد که اینکه نوشتی چه بود. انسان‏‎ ‎‏از خودش همیشه غافل است، نمی تواند ادراک کند که چه کاره است. ممکن است چهل‏‎ ‎‏پنجاه سال یکی فکر کند که برای خدا کار می کند و آن که به او القا می کند شیطان باشد.‏‎ ‎‏مجله ‏‏[‏‏در آوردن‏‏]‏‏ مسئولیتی بزرگ دارد؛ هم پیش خدای تبارک و تعالی، هم پیش مردم.‏‎ ‎‏ممکن است اینها مملکتی را به تباهی بکشانند، اگر کوشش نکنند در اینکه اصلاح کنند. و‏‎ ‎‏اگر آن که می نویسد از روی صلاحدید و مبانی غیر نفسانی و رسوا نکردن مسلمان و‏‎ ‎‏این طور مسائل باشد، مجله ها مفید خواهند بود و مردم رو به تباهی نمی روند.‏

وظیفه نویسندگان در اصلاح اخلاق جامعه

‏     ‏‏من نمی رسم که همۀ مجلات را بخوانم، اما گاهی می بینم که بعضیها انحراف دارند.‏‎ ‎‏خود آنها که مدعی هستند که ما در راه اسلام قدم برمی داریم، باید بدانند که این قلمها‏‎ ‎‏بسیاریشان با اسم اسلام است و نه برای اسلام. این عهد بزرگی است به دوش شما؛‏‎ ‎‏مسئولیتی بزرگ است. و بدانید که یک روز از باب این مسئولیت سؤال خواهد شد و‏‎ ‎‏آن وقت چیزی پنهان نخواهد ماند، دل شما علیه شما شهادت می دهد، دست شما علیه‏‎ ‎‏شما شهادت می دهد، خود اعضا بر ضد انسان، اگر خلاف کرده باشد، شهادت می دهند.‏‎ ‎‏خصوصاً شما که نشریه ای برای جوانها منتشر می کنید، باید بدانید که اگر دو هزار مجله‏‎ ‎‏چاپ کنید لا اقل، پنج هزار نفر این مجله را می خوانند ویک عدۀ کثیری آن را مطالعه‏‎ ‎‏می کنند. اگر تیراژ روزنامه ای دویست هزار باشد، پانصد هزار نفر آن را مطالعه می کنند؛‏‎ ‎‏اگر انحراف باشد، پانصدهزار نفر را منحرف می کند. و این مسئولیت کوچکی نیست. این‏‎ ‎‏غیر از معصیتی است که در خانه است؛ آن هم معصیت است، اما نه به بزرگی این. هرچه‏‎ ‎‏تیراژ شما بیشتر باشد، باید بیشتر توجه به اصلاح آن بکنید. آنها که می گویند ‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ تیراژ‏

‏بیشتر، توجه بیشتر مردم، هرچه می خواهیم می نویسیم، اشتباه می کنند. آنها مسئولیت‏‎ ‎‏بیشتر دارند. همان طوری که مردمی که در کوچه و محلات و کارخانه و صحرا مشغول‏‎ ‎‏فعالیت اند مردم سالمی هستند، نویسنده ها باید فکر کنند که این جمعیت این محیط را‏‎ ‎‏به وجود آورده و ما در پناه این جمعیتهای میلیونی منشور درست کرده ایم.‏

‏     در زمان سابق، شما یک سطر نمی توانستید بیرون بدهید. و اینکه حالا نشریه منتشر‏‎ ‎‏می کنید از برکت این مردم است. پس، شما و همۀ ما مرهون این جمعیت هستیم. آنها هم‏‎ ‎‏اسلام می خواهند و مملکتی را که قواعد اسلامی پیاده شود. باید مردم را به این راه‏‎ ‎‏دعوت کرده؛ و منحرفین را به راه راست هدایت کرد. باید فساد آنها را به طور سالم با‏‎ ‎‏برهان از بین برد، نه با جنگ و جدال. نشریه، بسیار خوب است و در صورتی که محتوای‏‎ ‎‏آن محتوای آموزنده باشد و دست اندر کاران آن متعهد باشند، این نشریه رأس همۀ امور‏‎ ‎‏می شود. انسان اگر انصاف داشته باشد، باید به خاطر مردمی که قلمها را برای اینها آزاد‏‎ ‎‏گذاشته اند، از قلم و قدمش استفاده کند. و دیانت هم اقتضای همین را می کند. ما باید‏‎ ‎‏نشریاتمان مفید باشد و اخلاق جامعه را اصلاح کنیم.‏

‏     در پنجاه سال اخیر، زحماتی کشیده شد برای انحراف جوانان. آن همه مراکز فساد و‏‎ ‎‏نشریات فاسد و آزاد گذاشتن منکرات، همه برای این بود که صدای ملت در نیاید. اما‏‎ ‎‏آنچه که کردند، برایشان اثر نداشت. آنها که دیدند تبلیغاتشان آن گونه نبوده که اسلام را‏‎ ‎‏کنار بزند، حالا بیشتر در صدد هستند که اسلام را کنار بگذارند، سرانشان در خارج‏‎ ‎‏مشغول فساد هستند و قلمهایشان از خارج مایه می گیرد. باید همه دست به دست هم‏‎ ‎‏بدهید و این مملکت را در دست بگیرید و ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ دامن امریکا و شوروی ندهید که باز ما‏‎ ‎‏چند صد سال در دام آنها بیفتیم. و آنها ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ متصدی امور هستند و نویسنده ها، گوینده ها‏‎ ‎‏و روشنفکرها بیدار شوند و ببینند که چه بوده ایم، چه شده ایم، و چه باید بشویم. باید همه‏‎ ‎‏دست به دست هم بدهیم و کار بکنیم.خدا به شما توفیق بدهد تا آنچه را که به عنوان‏‎ ‎‏امانت به ما داده صرف در راه او بکنیم. خداوند همۀ شما را موفق و مؤید بکند.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎