سخنرانی
ویژگی تبلیغات در زمان ما
سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (ویژگی تبلیغات در زمان ما)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1361

زمان (قمری) : 22 رج‍ب‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 250

موضوع : ویژگی تبلیغات در زمان ما

زبان اثر : فارسی

حضار : اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی و شورای سرپرستی دفاتر تبلیغات اسلامی (سراسر کشور) و اعضای اردوی آموز

سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (ویژگی تبلیغات در زمان ما)

سخنرانی

‏زمان: صبح 26 اردیبهشت 1361 / 22 رجب 1402‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: ویژگی تبلیغات در زمان ما‏

‏حضار: اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی و شورای سرپرستی دفاتر تبلیغات اسلامی (سراسر‏‎ ‎‏کشور) و اعضای اردوی آموزشی و کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی، ائمه جماعت قم و‏‎ ‎‏غرب تهران، طلاب دفتر تبلیغات قم و مدرسه عالی شهید مطهری‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

هجوم بی سابقه تبلیغاتی علیه انقلاب

‏     ‏‏بحمدالله این مجلس، مجلس علماست، مجلس دانشمندان متعهد است و ما موفق‏‎ ‎‏شدیم به زیارت آقایان و امیدواریم که همه توفیق پیدا کنیم در خدمت به اسلام.‏

‏     مسئله تبلیغات از صدر اسلام تا ابد یکی از اموری است که اسلام بر آن پافشاری کرده‏‎ ‎‏است، و در این زمان که ما هستیم یک اولویت خاصی دارد. همه می دانیم که هیچ انقلابی‏‎ ‎‏تاکنون به اندازۀ انقلاب اسلامی مورد هجوم تبلیغاتی و تسلیحاتی واقع نشده است.‏‎ ‎‏انقلابهایی که در دنیا واقع شده است یا گرایش به راست داشته اند، راستی ها با او موافقت‏‎ ‎‏می کرده اند و اگر مخالفتی بوده است از چپی ها بوده است. یا گرایش به چپ داشته اند؛‏‎ ‎‏بعکس بوده است. لکن اسلام چون نه شرقی و نه غربی است و صراط مستقیم است،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی هم با همان برداشت از اسلام متحقق شده است و امروز چون نه چپی‏‎ ‎‏است، چپی ها با او مخالفند و نه راستی است، راستیها با او مخالفند. و ملاحظه می فرمایید‏‎ ‎‏که تمام رسانه های دنیا ـ به استثنای کمی از آنها ـ و تمام رسانه های بزرگ دنیا الآن یا با‏‎ ‎‏صراحت و یا با تلویح با این جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت می کنند، و در هر شب و‏‎ ‎‏روز ساعات بسیار را برای سرکوبی جمهوری اسلامی صرف می کنند، و از آن طرف‏‎ ‎‏اشخاصی امثال صدام را ـ که من از اول گفتم که این آدم، آن وقت هم که ما در نجف‏

‏اشرف مشرف بودیم، آن را یک مرد خطرناکی معرفی می کردند، و یک جنون عجیبی‏‎ ‎‏در این آدم هست که برای خودخواهی خودش حاضر است که تمام ملتهای دنیا را به‏‎ ‎‏خاک و خون بکشد ـ اینها را وادار کرده اند که با ما مخالفت کنند و حمله کنند. و امروز هم‏‎ ‎‏که به خواست خدای تبارک و تعالی و تأییدات او، جبهۀ جنگ دارد تکلیفش معین‏‎ ‎‏می شود و سقوط صدام و ان شاءالله حزب بعث نزدیک می شود، رسانه های گروهی که‏‎ ‎‏نمی توانند منکر این بشوند که پیشرفتهایی ایران کرده است، مع ذلک از راههای دیگری‏‎ ‎‏مشغول سمپاشی شده اند؛ از این راه که اگر این جمهوری موفق بشود و غلبه پیدا کند بر‏‎ ‎‏عراق، بر رژیم عراق، آیا با منطقه چه خواهد کرد، آیا با شیخ نشینان حکومتهای منطقه‏‎ ‎‏چه خواهد کرد؛ این حرفها الآن رایج شده است و در رسانه های گروهی گفته می شود، و‏‎ ‎‏تمامش برای این است که، آنها را وادار کنند به یک کاری در مقابل ایران، در مقابل‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی.‏

‏     و من امروز برای خاطر اینکه در تاریخ مسئله بماند، عرض می کنم که دولت ایران و‏‎ ‎‏ملت ایران با همۀ ملتها و با همۀ دستگاههایی که انحراف ندارند، مخالفت ندارد و از اول‏‎ ‎‏هم اعلام کرده است که ما به زمینهای دیگران هیچ نظری نداریم،و پیش ما اصلش زمین‏‎ ‎‏و طبیعت و مادیت این قدرها نیست که به ازای او با مسلمانان جهان به جنگ برخیزیم؛‏‎ ‎‏این یک برنامه ای است که مخالفین اسلام دارند و سرکشان دنیا و اربابهای آنها دارند که‏‎ ‎‏باید سرکوبی کرد تمام مستضعفان جهان را تا به قدرت رسید و به نوایی رسید. و اسلام‏‎ ‎‏یک همچو امری را محکوم می کند، و ما که تابع اسلام هستیم و ملت ما که ملتی است‏‎ ‎‏تعهد دارد به تبعیت از احکام اسلام، هرگز مخالفت با احکام اسلام نمی کند. و ما اعلام‏‎ ‎‏می کنیم که این حکومتهایی که در منطقه هستند یا خارج منطقه هستند توجه داشته باشند‏‎ ‎‏که آنها را دارند وادار می کنند که خودشان را به هلاکت بیندازند، برای خاطر امریکا یا‏‎ ‎‏بلوک دیگر.‏

پیش بینی جنگ صدام با کشورهای منطقه

‏     ‏‏ما به آنها مکرر تنبه داده ایم که شما آلت دست ابرقدرتها هستید و از شما استفاده‏

‏می کنند، به شما استفاده نمی دهند؛ شمایی را که امروز دارند تحریک می کنند که اگر با‏‎ ‎‏صدام همراهی نکنید، چه و چه خواهد شد، و ایران با شما چه ها خواهد کرد، اینها‏‎ ‎‏می خواهند که شما آلیّت دست آنها را داشته باشید، و به منافع آنها با صدام همراهی کنید،‏‎ ‎‏و به همان تله ای که صدام افتاد، شما هم بیفتید. و شما بدانید که اگر صدام نجات پیدا کند و‏‎ ‎‏قدرت به دست بگیرد، آدمی نیست که قدرشناسی از امثال شما بکند، آدمی است که‏‎ ‎‏جنون بزرگ بینی خودش را دارد، و با این جنون با شما که با او هم همراهی کردید به‏‎ ‎‏جنگ بر می خیزد، و شما را اگر قدرت داشته باشید، تباه خواهد کرد. و من و دولت ایران‏‎ ‎‏و ملت ایران اعلام می کنیم که شما چنانچه با صدام همراهی نکنید و چنانچه به طور‏‎ ‎‏اسلامی با ما رفتار کنید و به برنامه های قرآن کریم با ما رفتار کنید و با ملتها رفتار کنید،‏‎ ‎‏دولت ایران و ملت ایران با شما برادر است و از شما حمایت خواهد کرد. لکن چنانچه ـ‏‎ ‎‏خدای نخواسته ـ انحرافی عمل کنید و خودتان را به این دام بیندازید، مطمئن باشید که‏‎ ‎‏شما از صدام قدرتمندتر نیستید، و آنهایی که مثل دولت مصر می خواهند به او کمک‏‎ ‎‏کنند، آنها هم تجربه کنند ببینند که چه خواهد شد. و من نصیحتشان می کنم که این تجربه‏‎ ‎‏را نکنند و جوانهای بیگناه مردم را به تباهی نکشند و جوانها را نیاورند در یک میدانی که‏‎ ‎‏عاقبتش برای آنها هلاکت است.‏

لزوم توسعۀ تبلیغات در خارج از کشور

‏     ‏‏و اما در یک همچو محیطی که تمام رسانه های گروهی به ضد اسلام واقعاً و به ضد‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی تبلیغات می کنند، امروز تبلیغات یک ویژگی خاص دارد و بر همه لازم‏‎ ‎‏است که تبلیغات کنند؛ تبلیغات داخلی برای اینکه، مبادا ـ خدای نخواسته ـ مردم تحت‏‎ ‎‏تأثیر تبلیغات سوء ابرقدرتها واقع بشوند، و بالاتر از او تبلیغات در خارج باید بشود.‏

‏     ما تبلیغاتمان در خارج بسیار ناقص است و اشخاصی که از خارج می آیند اینجا و با‏‎ ‎‏من ملاقات می کنند، همه از این مطلب شکایت دارند که در خارج تبلیغات کم است ـ‏‎ ‎‏البته وزارت خارجه و ارشاد اخیراً یک طرحهایی دارند و ان شاءالله موفق خواهند شد ـ‏

‏لکن باید ما تبلیغاتمان زیاد بشود که لااقل ما بتوانیم به ملتها حالی کنیم که این تبلیغاتی که‏‎ ‎‏اینها بر ضد اسلام و بر ضد مسلمین و بر ضد جمهوری اسلامی می کنند، اینها تمام غلط‏‎ ‎‏است. و شما دیدید که وقتی خبرنگارها از اطراف می آیند و می بینند، آنهایی که انصاف‏‎ ‎‏دارند اعلام می کنند و همین چند روز پیش از این، یکی از آنها اعلام کرد که کلیۀ‏‎ ‎‏چیزهایی که ارتش ایران اعلام کرده است صحیح است، لکن رسانه های گروهی‏‎ ‎‏دست بردار نیستند. آنها اگر یک قدم فرض کنید که صدامیها پیش بیایند، او را قلمداد‏‎ ‎‏می کنند که کجا را گرفتند، کجا چه شد، محاصره کردند ارتش ایران را و چنانچه ایران‏‎ ‎‏پیش ببرد، حتی الامکان ذکری نمی کنند، آن وقتی که خیلی رسوایی در می آورد ذکر‏‎ ‎‏کمی می کنند و می روند دنبال اینکه آیا چه خواهد شد. ای وای که اگر اسلام پیروز بشود‏‎ ‎‏چه خواهد شد. و ما امروز موظفیم که تبلیغات را هر چه بیشتر تقویت کنیم و دولت و‏‎ ‎‏وزارت ارشاد موظف است که تبلیغات را در خارج تقویت کند و همۀ آقایانی که از اول‏‎ ‎‏اصل شأنشان تبلیغ بوده است، انبیاء شأنشان تبلیغ بوده است، اولیاء خدا شأنشان تبلیغ بوده‏‎ ‎‏است، همۀ آقایان علمایی که هستند، اینها همه مبلغین اسلام هستند. باید خطبای عظام ما‏‎ ‎‏که مبلغین اسلامند، علمای اعلام ما، طلاب عزیز ما و قشرهای دیگری که در تبلیغات‏‎ ‎‏دخالت دارند و مشغول این عمل شریف هستند، باید به سرعت خودشان زیادی بدهند،‏‎ ‎‏و تبلیغات خودشان را تسریع کنند. البته روی یک موازینی و روی یک نظامی و روی‏‎ ‎‏یک سازمانی که آنطور البته بهتر خواهد بود. و من هم که وظیفه ام دعا کردن به شماست و‏‎ ‎‏از اول هم دعاگوی شما بودم، من هم امیدوارم که موفق بشوم به وظیفۀ خودم عمل کنم.‏

انتشار علم از قم به جاهای دیگر

‏     ‏‏و یک کلمه هم راجع به ارتش و راجع به سپاه و راجع به پیروزیهای آنها عرض کنم.‏‎ ‎‏امروز بحمدالله در جبهه های ما جوانهایی هستند از ارتشی، از سپاهی، از بسیج، از مردمی‏‎ ‎‏که هر کس آنجا رفته است و آمده است با من ملاقات کرده است، می گوید آنها به ما دل‏‎ ‎‏می دهند و شجاعت می دهند. ما می رویم که آنها را تشجیع کنیم، می بینیم که نه، ما تحت‏

‏تأثیر آنها واقع می شویم. و حقیقتاً یک امری است که خدای تبارک و تعالی عنایت‏‎ ‎‏خاصش را به اینها کرده است. اینهایی که شبها به دعا بر می خیزند و به مناجات بر‏‎ ‎‏می خیزند، البته در جنگها پیروز خواهند شد. و مطمئن باشند که این نفسهای آخری که‏‎ ‎‏صدام و صدامیان و طرفداران آنها دارند می کشند، اینها آن نفسهایی است که محتضر‏‎ ‎‏می کشد. و امیدوارم که اسلام در همه جا چهرۀ نورانی خودش را نمایش بدهد. و‏‎ ‎‏خداوند تبارک و تعالی نصرت بدهد به آنها و قوت بدهد به آنها. و ملت هم در دنبالۀ آنها‏‎ ‎‏هستند و آنها را تأیید می کنند و آنها را پشتیبانی می کنند، و مبلغین هم آنها را پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند. آنها با قلب پاک خودشان و بازوهای بزرگ خودشان و قوی خودشان به کار‏‎ ‎‏خودشان ادامه بدهند که ان شاءالله نصرت نزدیک است. ‏وَ مَا النَّصْرُ اِلاّ مِنْ عِنْدِالله ِ‎[1]‎‏.‏

‏ما از خدا می خواهیم که به ما کمک بدهد، و این نصرت را نصیب ارتش ما و ملت ما‏‎ ‎‏بکند، و همه ان شاءالله موفق بشوند که این نور اسلام را در همه جا پرتوافکن باشند. و ما‏‎ ‎‏امیدواریم که شما آقایان هم موفق و مؤید باشید. و همان طوری که در روایات ما هست‏‎ ‎‏که از قم علم به جاهای دیگر منتشر می شود، بحمدالله مدتهایی است که این معنا تحقق‏‎ ‎‏پیدا کرده است. و امروز امیدواریم که به همت علمای قم و مدرسین قم و خطبای قم این‏‎ ‎‏مسئله زیادتر بشود. و امروز بحمدالله همۀ ایران قم است، و همۀ علما هستند و همۀ‏‎ ‎‏دانشمندان و همۀ اشخاصی هستند که اسلام از آنها بهره می گیرد و به آنها پشتیبانی‏‎ ‎‏می کند. خداوند تمام ما را از فداکاران اسلام قرار بدهد، و از فداکاران به امام زمان، سلام‏‎ ‎‏الله علیه، که آثار رحمت خدا و آثار حمایت این بزرگوار در جبهه ها برای اشخاص ظاهر‏‎ ‎‏شده است و می شود ان شاءالله .‏

‏و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ بخشی از آیۀ 126، سورۀ آل عمران: «هیچ نصرت و کمکی نیست مگر از جانب خدا».