نامه
تشکر از فعالیت سپاه پاسداران در مبارزه با هواپیما ربایی و تأکید بر ادامه مأموریت
نامه به آقای محسن رضایی (ادامه مأموریت مبارزه با هواپیماربایی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو