«در قضای ماه رمضان، اگر با جنابت داخل صبح شود، بنا بر اقوی باطل است، اگر چه عمدی نباشد.»
(ترجمه تحریر الوسیله، ج 1، ص 319، س 21)

1391/10/03

. انتهای پیام /*