ما در اردوگاه هاى موصل یک و موصل چهار رادیو داشتیم و از این طریق به سخنان حضرت امام دسترسى پیدا مى‏ کردیم. همچنین از طریق نامه‏ هایى که براى بچه ‏ها مى‏ آمد و حاوى سخنان امام بود، از افکار و اندیشه‏ هاى امام باخبر مى‏ شدیم. سخنان حضرت امام هم چون از دل بر مى‏ آمد لاجرم بر دل مى ‏نشست، و ما در دوران اسارت، از اندیشه‏ هاى حضرت امام بى ‏نصیب نبودیم.
براى مثال، یکى از برادرها نقل مى‏ کرد که حضرت امام دربارۀ شهید چمران اینگونه فرموده‏ اند: شهید چمران شخصیتى بود که دور از هیاهوهاى سیاسى به تصفیۀ نفس خویش پرداخت .  خوب، این سخن زیباى حضرت امام براى ما خیلى ارزشمند بود و ما را متوجه مى‏ کرد که در واقع، انسان باید به خودش برسد و این براى ما در اسارت خیلى ارزشمند بود و همیشه در نظر ما بود.

منبع: رنج غربت؛ داغ حسرت، خاطرات آزادگان از دوران اسارت، ص49.

. انتهای پیام /*