روزى یکى از کارکنان بیت امام صفحه‏اى از آگهی هاى روزنامه‏اى را که عده‏اى از ایران آورده بودند، روى زمین انداخت و کفشهاى امام را روى آن گذاشت. امام وقتى خواستند کفش بپوشند، سؤال کردند:
مثل اینکه این روزنامه‏ها ایرانى است؟
عرض کرد: بله حاج آقا! ولى این صفحۀ آگهی ها است.
با این حال، پایشان را روى کفششان نگذاشتند و مجدداً برگشتند و فرمودند: شاید اسم محمد یا على یا... در آنها باشد.
امام حاضر نبودند کلمۀ على یا محمد در زیر پایشان قرار بگیرد؛ گرچه اسم حضرت رسول (ص) یا حضرت على (ع) نباشد.

منبع:ماه تابان تدوین: حسن کشوردوست، ص118

. انتهای پیام /*