امام در نجف هر وقت می‏‏خواستند به حرم مشرف بشوند، همان طوری که خانم می‏‏گویند، همیشه کفشهایشان را دستمال می‏‏کشیدند. یک آینه هم توی حیاط داشتند که جلوی آینه می‏‏رفتند و محاسنشان را شانه می‏‏زدند. عطر می‏زدند و از خانه بیرون می‏رفتند. حتی مستحبات را هم ایشان ترک نمی‏کردند. همیشه هم این را به ما می‏گفتند. بعضی اوقات دو بار در روز منزل آقا سر می‏زدیم، ولی اگر می‏خواستیم بیاییم منزل آقا، هیچ وقت این طور نبود که از خیابان یا کوچه مستقیم بیاییم، چون فکر می‏کردیم که اگر آقا ما را با این ریخت ببینند، می‏گویند چرا شماها این‏طور آمده‏اید؟ چرا سر و وضعتان به هم ریخته است؟ باید مرتب باشید، منظم باشید. همیشه سعی می‏کردیم که نظم داشته باشیم تا وقتی که خدمت ایشان می‏رسیدیم، مناسب باشد.

منبع: سروش – ش 476، ص 16.

. انتهای پیام /*