به حضرت امام عرض کردیم که با آنکه همه ما اصرار داشتیم که شما از پاریس به تهران تشریف نیاورید، زیرا براى جان شما احساس خطر مى‏کردیم، چه عاملى سبب شد که مصمم باشید که به ایران سفر کنید؟ امام فرمودند: اینکه من مى‏دیدم که مقامات امریکا، مستقیم یا غیر مستقیم، مرا تهدید مى‏کنند که از آمدن به ایران، خوددارى کنم، فهمیدم که آنها از رفتن من به ایران، نگران هستند، لذا دریافتم که مصلحت در رفتن است و اصولاً هرچه آنها مى‏خواهند و دوست دارند، عکس آن مصلحت اسلام و مسلمین است.
طرفداران امریکا مى‏گفتند که سفر به ایران را یک ماه به تأخیر بیندازید، من فهمیدم که باید هرچه زودتر به ایران بروم تا دشمن فرصت براى تجدید قوا و سازماندهى نیروهایشان را نداشته باشد، چون رشته کار از دستشان در رفته بود، زیرا تنها نیروهاى دشمن، ارتشیها و پلیس و نیروهاى مسلح بودند که اینها هم بیشترشان فرار کرده بودند و رعب و وحشت در دل سرانشان افتاده بود.

منبع: اطلاعات؛ ش 17225 (16 بهمن 1362)، ص18

. انتهای پیام /*