اولین نوحه ای که خدمت امام خواندم نوحه (ای شهیدان بخون غلطان خوزستان درود) بود. هنگامی که مشغول خواندن این اشعار بودم، حضرت امام وقتی می خواستند وارد بشوند، دیده بودند که مشغول خواندن هستم، پشت در می مانند و وارد مجلس نمی شوند تا مردم بلند نشوند و مجلس به هم نخورد. دیده بودند که ایشان دم در نشسته اند و گوش می کنند و وقتی از شهدا می خواندم گریه می کردند.

منبع: امام و دفاع مقدس، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 4

. انتهای پیام /*