از طرف کمیسیون دفاع مأمور شدم از امام سؤال کنم که استراتژی نظام جمهوری اسلامی را بر اساس تدافعی تنظیم کنیم یا بر اساس تهاجمی یا اعم از تهاجم و تدافع.
ایشان فرمودند: ولو اینکه در زمان غیبت این نظر شرعی را قبول کنیم که ولی فقیه می‏‏ تواند فرمان جهاد بدهد، ولی استراتژی نیروهای مسلح ما باید بر اساس تدافع باشد.

منبع: امید انقلاب – ش 141 – ص 30

. انتهای پیام /*