وجود امام دنیایی از عاطفه بود. نگاه ایشان آنقدر پرمحبت بود و اینقدر تسلی‏ دهنده بود که هر وقت ناراحتی یا گرفتاری پیدا می‏ کردیم بی‏‏ اختیار خدمت ایشان می‏ رفتیم. جواب سلام ما را که می‏ دادند واقعاً می‏ توانم بگویم همه ناراحتی‏ هایمان از یادمان می‏ رفت.

منبع:سروش، ش 476، ص 22.

. انتهای پیام /*