در بعضی از موارد شاهد بودم و یا از حاج احمد آقا شنیدم که افراد برای انتقال اخبار مهم به امام، فکر می‏ کردند که چگونه خبر را بگویند که امام را متأثر نکنند و فشاری به قلب ایشان نیاید. اما درمی‏ یافتند که بعد از نقل حادثه عکس ‏العمل امام عادی بوده و با گفتن کلمه انا لله و انا الیه راجعون و از این قبیل که بسیار پرمعنا بود بردبارانه با حادثه برخورد می‏ کردند. البته این نه بدان معنی است که در مقابل کشته شدن هفتاد نفر در فاجعه هفتم تیر و یا شخصیتهای بزرگ، ایشان‏‏ بی‏‏ تفاوت باشند، بلکه ایشان از عطوفت و رقت قلب خاصی برخوردار بودند. چون از پیش خود را برای حوادث آماده کرده بودند، دستپاچه که نمی‏ شدند بماند، با تسلط بر خود دنبال حل حادثه می‏ رفتند.

منبع: مجله حوزه، ش 38 و 37، ص 81.


. انتهای پیام /*