امام به شخصیت علمی فرزندشان احترام می‏‏ گذاشتند. مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی را یک صاحب‏نظر و یک فیلسوف و مجتهد می‏‏ شناختند ولی هیچگاه اجازه نمی‏ دادند آن مرحوم در خط‏ مشی مبارزاتی ایشان دخالت کند و حتی اجازهٔ سخنگویی از طرف خودشان را به والاترین و برجسته‏ ترین شخص مثل مرحوم حاج آقا مصطفی نمی ‏دادند.

منبع: پیام انقلاب – ش 18 – ص 48

. انتهای پیام /*