مقالۀ جالبی در یکی از روزنامه‏ های غیر مذهبی ترکیه خواندم که نویسندۀ آن مثل اکثر نویسندگان روزنامه‏ های ترکیه، قبل از پیروزی انقلاب ایران هر چه توانسته بود در حق امام یاوه و مهمل گفته بود و بعد به دیدار ایشان رفته بود. جریان این دیدار بسیار جالب توجه بود. این نویسنده می‏‏ گفت که با فهرست مفصلی از سؤالات ابلهانه‏ ای نظیر وضع اقلیتهای مذهبی چه خواهد شد؟ با زنان چه کار خواهند کرد؟ آیا شما می‏‏ خواهید کارخانه‏‏ ها را از بین ببرید؟ و مهملاتی از این قبیل به دیدن امام خمینی رفته و به محض رسیدن به حضور ایشان آنچنان منفعل و شرمسار و دستپاچه شده بود که ترجیح داده به جای طرح آن سؤالات یاوه، سکوت کند و هیچ نگوید. تنها چیزی که این روزنامه‏ نگار توانسته بود از امام خمینی بخواهد این بوده که وی را در زندگی خصوصیش کمی نصیحت و ارشاد نمایند و امام نیز به وی توصیه کرده بودند که اسلام را بشناسد و آیین های عبادی آن را به جای آورد!

منبع: برداشتهایی از سیره امام خمینی(س)، ج2، ص324.

. انتهای پیام /*