وقتی امام در نجف بودند تبلیغات مغرضین علیه امام زیاد بود؛ گاهی اعتراض می ‏کردند چرا امام لباس مرتب می ‏پوشد یا چرا امام راست راه می‏ روند و لباس تمیز می ‏پوشند، گاهی پیغام می ‏دادند که با این مقام مرجعیت شما خوب نیست اینطور در انظار مردم لباس زیبا بپوشید. خود امام به من نقل می‏ کردند (البته امام مبرا بودند از اینکه بخواهند اسم کسی را ببرند) که یک نفر آمد اینجا و هر چه رسید به من گفت و من تا او اینجا بود و هنوز به ایران نرفته بود، برایش پول می‏ فرستادم.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی،  ج 1،  ص 14.

. انتهای پیام /*