امام را از موقعی که به یاد دارم میان کتابهایشان می‏‏ دیدم. گاهی اوقات می‏‏ شد وقتی برای چای بردن به اتاق ایشان می‏‏ رفتیم، می ‏‏دیدیم کتابهای زیادی را نیمه باز در اطرافشان چیده و مشغول مطالعه هستند. کتابها به قدری زیاد بود که خودشان پشت کتابها دیده نمی ‏شدند. امام اکثر اوقات در خانه بودند و همیشه مشغول مطالعه و تنها یک ساعت و نیم به غروب مانده برای تدریس از منزل بیرون می‏‏ رفتند.

منبع: روزنامه اطلاعات – 11 / 12 / 60.

. انتهای پیام /*