امام تمام کارهایشان از نظم کافی برخوردار بود. بعد از چند روز که آنجا – نجف – ماندم متوجه شدم که در هر ساعت چه برنامه‏ هایی دارند. حتی وقتی به ایشان نگاه می‏‏ کردم می ‏‏دانستم که ساعت چند است. گاهی از خانم درباره برنامه روزانه آقا می‏ پرسیدم، می‏‏ گفتند اگر برنامه یک روز آقا را بگویم شما می‏‏ توانید آن را در 360 روزضرب کنید. امام دقیقاً روی نظم و برنامه عمل می‏‏ کردند. به من هم توصیه زیادی در مورد نظم و برنامه‏ ریزی داشتند.

منبع: پا به پای آفتاب، ج 1، ص 246.

. انتهای پیام /*