وقتی که مادرم صحبت می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند، ما می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فهمیم زندگیشان خیلی در فشار گذشته است. چون امام هم مقید بودند و هم خیلی احتیاط ‏کار، حتی شهریه هم نمی‏ گرفتند. مادرم می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گوید که قبای آقا را وقتی کهنه و پاره می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد برمی‏ داشتم تکه‏ تکه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردم و از آن لباس بچه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردم. یا تمام کت های شما را از قسمت های پایین قباها می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوختم، و یا لباستان وقتی خیلی پاره می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد پول می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دادم پارچه چیت می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خریدم. اینها نشان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهد که زندگیشان چقدر سخت بوده است. اما امام معتقد بودند که بس است و همین‏قدر کافی است.

منبع: آیینه حسن، ص 174.

. انتهای پیام /*