در مورد نامگذارى کودکان، حضرت امام به نام ائمه خیلى اهمیت مى‏ دادند و پیشنهاد ایشان در مورد نام دختران بیشتر فاطمه و زهرا بود، و در مورد پسرها، محمد و على؛ ولى در مورد فرزندان خود به پیشنهاد و نظر خانم احترام  مى‏ گذاشتند و در مورد نوه ‏ها حق نامگذارى را به والدین مى‏ دادند.


منبع: هم نفس بهار، تدوین: اصغر میرشکاری، ص49


. انتهای پیام /*