‏حاج سید احمد آقا تا آنجا‏‎ ‎‏که در توان داشت به مستمندان ‏‏و فقیران کمک ‏‎ ‎‏می‌کرد. اما‏‎ ‎‏خوب این را‏‎ ‎‏هم باید در نظر داشت که ایشان دستش خالی ‏‎ ‎‏بود؛ با‏‎ ‎‏وجود این ‏‏در حد توان از کمک دریغ نمی‌کرد. مثلا‏‎ ‎‏به مریض‌هایی ‏‎ ‎‏که به بیمارستان قلب مراجعه می‌کردند و وضع مالی‌شان خوب نبود به ‏‎ ‎‏دستور حاج احمد آقا‏‎ ‎‏بیست یا‏‎ ‎‏سی درصد تخفیف هزینه درمان داده می‌شد‏‏.‏ ‏‏ایشان به پاسدارهایی که از نظر مالی وضعیت مساعدی نداشتند کمک ‏‎ ‎‏می‌کرد.‏

‏یادم هست که یکی از آقایان وامی گرفته بود و توان پرداخت اقساط ‏‎ ‎‏آن را‏‎ ‎‏نداشت. موضوع را‏‎ ‎‏به من گفت و از من خواست به اطلاع حاج ‏‎ ‎‏احمد آقابرسانم. من نیز به حاج احمد آقا‏‎ ‎‏گفتم و ایشان وقتی به یقین ‏‎ ‎‏رسیدند ‏‏که آن آقا توان پرداخت اقساط وام را‏‎ ‎‏ندارد از آن به بعد پرداخت ‏‎ ‎‏اقساط وام او را‏‎ ‎‏متقبل شدند.‏ (خاطره ای از سید رحیم میریان) (منبع: خاطرات خادمان و پاسداران؛ ۶۹ – ۷۰)

. انتهای پیام /*