مرحوم آیت الله ابراهیم امینی در خاطرات خود از روزگار شاگردی در محضر امام خمینی (س) اینگونه نقل کرده است:

من مریض شدم. مدت یک ماه در حجرۀ مدرسۀ حجتیه بستری بودم. در طول این‌‎ ‎‌مدت، روزهای چهارشنبه، حضرت امام به اتفاق یکی از دوستان دانشمند، در‌ ‎‌همان حجره، از من عیادت می کردند؛ در صورتی که من طلبۀ گمنامی بیش نبودم.‌‎ ‎‌این چنین برخوردهایی برای من بسیار قابل توجه بود.‌‎

‌‎ ‎برشی از کتاب سلسلۀ موی دوست؛ ص ۳۱-۳۲؛ خاطره به نقل از مرحوم آیت الله ابراهیم امینی 

. انتهای پیام /*