ایشان مقید بودند و حکم ایشان هم این بود که روزه های قضا شده حتما باید تا ماه رمضان بعدی گرفته بشود و نباید هیچ کدام آن بماند به همین جهت هرچند تا را که به واسطه مسافرت تابستان خورده شده بود حتما در زمستان خودشان مدیریت می کردند و به شکلی اداره می کردند که بچه ها روزه هایی را که در تابستان نگرفته اند، در زمستان بگیرند.

منبع: باغ های رمضان، ص 14.

. انتهای پیام /*