حضرت امام به نقل از نزدیکانشان برای ماههای ویژه ای چون ماه مبارک، برنامه ای خاص داشتند. به طوری که در این ماه عزیز شعر نمی خواندند، نمی سرودند و به آن گوش هم نمی کردند. اساسا دگرگونی خاصی را متناسب با این ماه مبارک در زندگی خود ایجاد می کردند، به گونه ای که این ماه را سراسر به تلاوت قرآن مجید و انجام مستحبات مربوط به ماه مبارک رمضان سپری می کردند.

منبع: پاسدار اسلام، شماره 93.

. انتهای پیام /*