مشهدی حسین که یکی از خدمتگزاران امام در نجف بود نقل می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کرد که در ماه رمضان عده ‏ای در بیرونی امام بودند و غذا همان غذای گذشته بود و فرقی نکرده بود. روزی آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی به من گفت: «این همه آدم که در بیرونی هستند افطار و سحری می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواهند و این مقدار گوشت که شما تهیه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنید خیلی کم است، بیشتر بگیرید.» من هم بنا به گفته او آن روز بیشتر گوشت گرفتم. هرشب می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بایست خدمت امام می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رسیدم و صورتحساب را ارایه می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دادم. آن شب آقا با تعجب پرسیدند:«چطور شد که گوشت بیشتر از گذشته گرفتی؟» گفتم: «آقای شیخ دستور دادند.» امام با احترامی که نسبت به ایشان داشتند فرمودند: «همان تعداد که همیشه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتی بگیر، آقای حاج شیخ هم اگر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواهند، غذایشان را جدا کنند»!

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی – ج 2، ص 146 و 147.

. انتهای پیام /*