پرتال امام خمینی(س): شهید صیاد شیرازی در خاطره ای نقل می کند: رفتیم به سوسنگرد با بچه های سپاه نشستیم ببینیم چکار می توانیم بکنیم همه فرماندهان حرف زدند ولی هیچکدام نقطه روشنی ندادند که برای نگهداری تنگه چزابه با دست خالی چه کنیم؟ در آخر هم شهید مصطفی ردانی پور در آمد و گفت: برادر ها همه بحث ها را کردید اگر موافق باشید چراغ را خاموش کنیم و دعای توسل بخوانیم  این به دل همه چسبید خیلی جالب بود واقعا اشک ریخته می شد متوجه شدم که یکی  در پشت سر به شدت هق هق می کند بطوری که گریه اش همه را تحت الشعاع قرار داده بود. برگشتم به عقب نگاه کردم  دیدم سرتیپ شهید نیاکی است که 58 سال داشت . پس از آن خدمت حضرت امام رسیدیم گفتم: حضرت امام معجزه ای می بینم در جبهه سرهنگ 58 ساله  که در نظام طاغوت خدمت کرده در قرار گاه هنگام دعای توسل روی دست همه ما زد.  امام این جمله تاریخی را فرمودند: این اصل رجعت انسان است به فطرتش، اینها چون نوردیده اند قلبشان روشن شده و به حق آمدند.

ناگفته های جنگ ،خاطرات سپهبد شهید علی صیاد شیرازی دفتر ادبیات و هنر مقاومت خاطرات 245 الی246

. انتهای پیام /*