نسخه چاپی | ارسال به دوستان

با ارسال نامه ای به آقای محمدعلی گرامی، امام خمینی از عواطف مردم نسبت به ایشان تشکر کردند.

با ارسال نامه ای به آقای محمدعلی گرامی، امام خمینی از عواطف مردم نسبت به ایشان تشکر کردند.