نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی آقای محمد یزدی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب فرمودند.

امام خمینی آقای محمد یزدی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب فرمودند.