این کتاب مجموعه دعاهایی است که در زمانهای مختلف از سوی امام (س) صادر گردیده است. روشن است که نیایش‌های یک انسان به گونه‌ای معرف آرزوهای برتر و شخصیت او خواهد بود. به ویژه آن که عرصه‌های مختلف نیایش و دعا چه در گفتار و چه در نوشتار و ..... نیز به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.

انتشار این مجموعه بیش از آن که به عنوان یک کار پژوهش می‌باشد زمینه ارتباط روحی یاران و مریدان امام را با ایشان مستحکم می‌سازد و آرزوها و دعاهای برتر را برای عموم می‌نمایاند.

متن کتاب مذکور را از اینجا مشاهده کنید.

. انتهای پیام /*