معرفی کنگره‌ها و همایشهای مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)

 

1- کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی - 1371

2- کنگرۀ بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی (س)- 1373

3- کنگرۀ بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا- 1374

4-نقش زمان و مکان در اجتهاد 1374

5- دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا- 1375

6- کنگرۀ بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینی- 1376

7- کنگرۀ شهید آیت الله مصطفی خمینی (ره)- 1376

8- دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینی- 1377

9- کنگره بررسی تأثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر- 1377

10- کنگره بین المللی نقش و جایگاه زن مسلمان در جهان معاصر از دیدگاه امام خمینی (ره)- 1378

11- کنگره بین المللی امام خمینی (ره) و تبیین انقلاب اسلامی- 1378

12 - کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی - 1378

13- همایش عرفان در اندیشه‌های امام خمینی- 1378

14- همایش ورزش و ورزشکاران در اندیشه امام خمینی- 1378

15- همایش بازسازی تفکر اسلامی- 1378

16- همایش دیدگاههای امام خمینی درباره جهاد و مبارزه با تهدیدات دنیای معاصر- 1378

17- همایش امام خمینی و نظام مطلوب جهانی- 1378

18- سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی- 1379

19- دومین کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی حضرت امام خمینی (ره)- 1379

20- کنگره بین المللی امام خمینی و حمایت از فلسطین- 1381

21 - کنگره بین‏ المللی امام خمینی و حمایت از فلسطین - خرداد 1381

22- کنگره اندیشه‌های اخلاقی ـ عرفانی حضرت امام خمینی (ره)- 1382

23- همایش بین المللی اندیشه امام خمینی در نگاه اندیشمندان جهان- 1383

24 - پیش همایش امام خمینی(س) قلمرو دین - دین و توسعه - خرداد 1387


 

. انتهای پیام /*