بخش فارسی رادیو مسکو:

دهها هزار نفر در اقامتگاه آیت الله خمینی حاضر شده و خواستار لغو رژیم سلطنتی شدند. پس از ورود آیت الله خمینی به ایران،طرفداران رژیم سلطنتی به فعالیت خود افزوده اند. این رادیو به نقل از یک خبرگزاری امریکایی گفت: افسرای ارشد ارتش هشدار دادند که نمی گذارند قانون اساسی نقض شود. این هشدار به منزله کوشش برای قطع فعالیت مربوط به تشکیل دولت مخالفان رژیم تلقی شده است. در اظهار یک گروه راستگرای مخفی، همه کسانی که در دولت [امام] خمینی عضویت یابند، تهدید به مرگ شده اند. مفسر رادیو مسکو می افزاید: مردم توانسته اند [ با برگشت آیت الله خمینی] نقشه های ارتجاع را که توسط امپریالیسم امریکا طرح ریزی شده بود تا از بازگشت آیت الله خمینی به ایران جلو گیری شود، عقیم بگذارند.

 ( روزنامه اطلاعات، شنبه 14 بهمن 1357، شماره 15775 )

****

خبرگزاری فرانسه، هفته نامه الوطن العربی:

فرماندهان نظامی معتقدند که حتی اگر ارتش دچار تفرقه شود،باز هم می توانند با نیروهای برگزیده خود کنترل اوضاع را در ایران به دست بگیرند و این مطلب ر ا به آگاهی شاه در مراکش رسانیده اند. این منبع می افزاید که ستاد مشترک ارتش ایران همچنین عکس العمل خود را درصورتی که شاپور بختیار به خواست های [امام] خمینی تن در دهد و یا رژیم سلطنتی منحل اعلام شود، به شاه اطلاع داده اند. یکی از ژنرال های ارتش ایران به طور ناشناس به مراکش رفته و با شاه ایران ملاقات کرده و وی را در جریان اوضاع و نظرات و تصمیمات بعدی ارتش قرار داده است.

(روزنامه اطلاعات؛ شنبه 14 بهمن 1357، شماره 15775)

. انتهای پیام /*