و ما هیچ خوفى در دلمان نیست راجع به اینکه این یک کارى بکند، یک ترورى بکند.  ترور را کسى از آن مى‏ ترسد که اینجا را جایگاه، خیال کند و جا گرم بکند. کسى که میل دارد از اینجا برود پیش آنهایى که جهاد کردند و مُردند و کشته شدند، دیگر ترس ندارد این حرفها؛ ترور به جهنم. همین پریروز به من مکرّر گفتند، نه، همین پریروز، پریروز هم باز بعضى از آقایان آمدند که توطئه ‏اى شده است در اینجا. گفتم خوب، این هم جزء آنها باشد، جهنم. ملت ما دیگر احتیاجى به افراد ندارد، احتیاج به یک فردى مثل من ندارد. ملت ما همه‏ شان الآن راه خودشان را پیدا کردند و دارند مى‏روند. من هم نباشم راه را مى‏ روند. شما هم نباشید راه را مى‏روند. ملت ما این طور شده، دیگر خوفى در کار نیست تا ما را بترسانند از قدرت ها.


منبع: صحیفه امام؛ ج 11، ص 17

 

. انتهای پیام /*