مجله کودک 344 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 19

شهادت امامموسیکاظم(ع) کیسههای پول همراه امامموسیکاظم(ع) در مدینه معروف بودند. به این کیسهها، «صرار» میگفتند. و امام درون هر «صره» (کیسه) مقداری پول قرار میداد و در مدینه در میان نیازمندان قسمت میکرد. اگر به نیازمندی صرهای میرسید او بینیاز میگشت و مشکل او برطرف میشد. با این حال، زندگی امام در اتاقی سپری میشد که بوریایی بر کف آن بود، قرآنی بر تاقچه و شمشیری بر دیوار آن. هارونالرشید خلیفهعباسی از علم، اخلاق و نفوذ آن بزرگوار در میان مردم در هراس بود. مدتی او، امام را به حبس دچار کرد امّا نتیجهای نگرفت. سپس هارونبه شخصی به نام فضلبنربیع سپرد تا به امام آزار برساند. امّا این کار هم موثر نبود تا اینکه به دستور هارون، امام را مسموم کردند تا آن حضرت از اثر سم وفات یابد. نام پرنده: پرندهی آبی آسیایی اندازه: حدود 26 سانتی متر گستردگی در جهان: هند، شرق آسیا زیستگاه: جنگلهای مناطق مرتفع غذا: میوههای جنگلی، شهد گلها سایر ویژگیها: دو تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 19