مجله کودک 344 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 27

در صبحهای روشن از نور در آسمان پر ستاره در هر طلوع و هر غروبی در ابرهای پاره پاره ******** در گوشهی هر باغ و گلشن در بوسهی پروانه بر گل در برگهای سبز و زیبا در چهچه پر شور بلبل ******** در هر کجا میبینمش من در هر چه پاک و خوب و زیباست این مهربان جاودانی پروردگار خوب و یکتاست نام پرنده: مرغ خرمنکوب قهوهای اندازه: حدود 30 سانتی متر گستردگی در جهان: جنوب کانادا، کوههای راکی زیستگاه: مناطق مرتفع غذا: حشرات سایر ویژگیها: بیش از 5 تخم می گذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 27