مجله کودک 344 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 35

اسب با خودش فکر کرد این گنجشککوچولو دارد میگوید: «چه کار سختی! کمک نمیخواهی؟» اسب از محبّت گنجشککوچولو قوّت گرفت. هر چهقدر زور داشت، روی هم گذاشت و شیههای کشید و چرخ کاری را از چاله بیرون آورد؛ بعد هم با خوشحالی چند بار پیدرپی شیهه کشید. گنجشککوچولو فکر کرد، اسب با شیههاش میگوید: «بله! من میدانم، لانة تو کجاست.» برای همین، وقتی اسب راه افتاد، گنجشککوچولو هم دنبال گاری راه افتاد... قصّهی لانهگنجشککوچولو به بهای 700 تومان چاپ و منتشر شده است و میتوانید آن را تهیه کنید و بخوانید. نام پرنده: رابین اوراسیا اندازه: حدود 14 سانتی متر گستردگی در جهان: اروپا، غرب و جنوب غرب آسیا زیستگاه: پارک ها، بیشه زارها غذا: حشراتی که روی زمین حرکت میکنند، کرمها، حلزون سایر ویژگیها: پنج تا هفت تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 35