مجله کودک 366 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 366 صفحه 19

· بیش از 4 میلیون سال پیش: کشف نوعی چاقو در آفریقا · پنج هزار سال پیش: ساختن اولین خانه یا سرپناه · پانصد هزار سال پیش: ساخت اولین تنپوش یا لباس · چهار هزار سال پیش: اولین نیزه در آلمان · 600 هزار سال پیش: ساخت قایق در گینه نو · سیصد هزار سال پیش: اختراع سوزن دوخت و دوز · 120 هزار سال پیش: بشر سبدبافی را یاد گرفته است · 87 هزار سال پیش، در بینالنهرین فلزکاری انجام شده است · 7 هزار سال پیش، در هند کشیدن دندان وجود داشته است · 6200 سال پیش: انسان رسم و طراحی نقشه را یاد گرفت · پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح: مصریها نان میپختند · چهار هزار سال پیش از میلاد: در عراق خیابان سنگفرش وجود داشته است · 3800 سال پیش از میلاد: انگلیسیها با چوب جاده درست میکردند · 3500 سال پیش از میلاد: نوشتن در تمدن سومر وجود داشته است · 2800 سال پیش از میلاد: هندیها از دکمه برای لباس استفاده میکردند · 2800 سال پیش از میلاد: در بینالنهرین استفاده از صابون رواج داشته است · 2600 سال پیش: مصریها نوعی کاغذ به نام «پاپیروس» اختراع کردند. · 2500 سال پیش: دستشویی به شکل سیفوندار در هند وجود داشت. (ادامه دارد)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 366صفحه 19