مجله کودک 100 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 8

گزارش دوست حالا برویم سراغ خودمان امیر قمیشی این شماره صدمین شماره مجله دوست کودکان است. این، یعنی صد هفته از آغاز دوستی ما با شما در مجله دوست میگذرد. به مناسبت انتشار صدمین شماره دوست کودکان، این هفته قرار است برای تهیه گزارش به سراغ خودمان بیاییم! میخواهیم شما را با مراحل مختلفی که مجله دوست، قبل از رسیدن به دست شما، آنها را میگذراند، آشنا کنیم. این گزارش به شما کمک میکند تا با دوست هفتصد روزهتان، یعنی مجله دوست بیشتر آشنا شوید و تلاشهای دستاندرکاران مجله خودتان در طول صدشماره گذشته و به امید خدا هفتهها، ماهها و سالهای آینده را از نزدیک ببینید. تحریریه اینجا تحریریه دوست است. کسانی که برای دوست مطلب مینویسند، اعضای این هیات تحریریه را تشکیل میدهند. بد نیست بدانید معمولا هفتهای یک بار اعضای تحریریه دوست، در دفتر آقای سردبیر تشکیل جلسه میدهند و در مورد مطالب هر شماره از مجله تصمیمگیری میکنند. بعد از اینکه مطالب مجله توسط اعضای تحریریه تهیه شد، مدیر داخلی مجله، مطالب آماده شده را جمعآوری میکند و برای تایید به سردبیر میدهد. آن وقت، یک نسخه از مطالب به بخشتصویرگری یا عکس و نسخه بعد به قسمت حروفچینی منتقل میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 8