مجله کودک 100 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 12

توزیع و اشتراک بعد از پایان مرحله چاپ، مجلههای آماده شده در چاپخانه بستهبندی میشود و بعد از بستهبندی برای توزیع، به انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) میرود. در این محل، تعدادی از مجلات برای رسیدن به بخش اشتراک جدا میشود و به قسمت مشترکین میرود. باقیمانده مجلات نیز از انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) به بخش توزیع میرود. عاقبت، از طریق بخش توزیع، به دکهها، کتابفروشیها، تعدادی از مدرسهها و سایر جاهایی که دوست در آنجا به دست شما میرسد، منتقل میشود. در مورد بخش اشتراک مجله نیز بد نیست بدانید که تا روز تهیه این گزارش، دوست کودکان بیشتر از سه هزار نفر مشترک ثابت داشته است که مجله دوست هر هفته زودتر از سایر خوانندگان مجله، به طور منظم به دست آنها میرسد. اما آنچه که امروز برایتان نوشتیم، تنها گوشهای از مراحل انتشار مجله دوست به حساب میآید. علاوه بر این بخشها، کسانی هم هستند که اگر لحظهای، حضور آنها در کنار دوست احساس نشود، بیتردید مراحل تحریز، فنی و توزیع دوست، با مشکلات بزرگی مواجه میشود. در این میان باید به راهنماییها و حمایتهای مدیر مسئول و سایر سیاستگذاران موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) به عنوان بینانگذار و صاحب امتیاز نشریه اشاره کنیم، و یا تلاشهای بیوقفه مدیر اجرایی مجله، جهت هماهنگی میان بخشها و قسمتهای مختلف، و در نهایت نظرات، پیشنهادها، تشویقها و دلگرمیهای دوستان دوست که همه و همه زمینهساز ادامه انتشار مجله به حساب میآیند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 12