مجله کودک 100 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 40

فرهنگ دوست آدمها و عددها همه مردم جهان به یک زبان سخن نمیگویند. اما همه با استفاده از نام عددهای یک تا ده، برای عددهای بالاتر از ده نامهایی ساختهاند که به یاد سپردن آنها در فرهنگشان دشوار نیست. مثلا هر شخصی با هر فرهنگ و زبانی اگر ده عدد چوب کبریت بردارد و ببیند که یک چوب کبریت اضافه است، آن را هم برمیدارد و میگوید «یک و ده». یک و ده همان کلمهای است که ما به آن در زبان خود، یازده میگوییم. به همین ترتیب کلمههای دو و ده یعنی دوازده. سه و ده یعنی سیزده تا آخر. در بیشتر فرهنگها و زبانهای جهان، نام عددهای از سیزده تا نوزده، ترکیبی از همان ده عدد اولیه است. مثلا در انگلیسی، نام عدد چهارده (fourteen) ترکیبی است از نام چهار و ده (four and ten) در مورد عدد صد نیز چنین خاصیتی درهمه فرهنگها و زبانهای جهان وجود دارد.یعنی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 40