مجله کودک 100 صفحه 48
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 48

سوال تلخ وحید نیکخواه آزاد تمام شهر، امروز گرفته است ماتم سپرده است خود را به دست گریه و غم تمام شهر، گشته برای او سیهپوش برای او که هرگز نمیشود فراموش برای آن عزیزی که از بدی جدا بود تمام لحظههایش پرستش خدا بود برای او که یک عمر تلاش کرد و کوشید امید داد و جنگید جهاد کرد و جوشید تمام شهر، امروز غمزده است و خالی تمام شهر، اما پر است از سئوالی «خمینی عزیزم بگو ابوذرت کو؟ امام امت ما مالک اشترت کو؟ آن روز، شما نبودید. اما پدرها و مادرها خوب یادشان است که چه روز تلخی بود. «آیتالله طالقنی» آن قدر برای ملت ما عزیز بود. که امام خمینی به ایشان لقب «مالک اشتر» و «ابوذر زمان» را دادند. ۱۹ شهریور ۱۳۵۸ روز درگذشت ایشان است. دوست، یاد آن مجاهد خستگیناپذیر را گرامی میدارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 48