مجله کودک 100 صفحه 51
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 51

یک دوست، صد دیدار خیلی کوچک بودم، خودم میدانستم خدا یکی است. میپرسیدند: «یکی یعنی چند تا؟» انگشتم را جلوی چشمهایشان میگرفتم و میگفتم: «یکی یعنی این!» میپرسیدند: «خدا را چند تا دوست داری؟« جواب میدادم: «صدتا!» میپرسیدند: «صدتا یعنی چی؟» جواب میدادم: «خیلی!» چون نمیدانستم صدتا، چند تا انگشت و دست میشود. حالا دیگر بزرگ شدهام. میدانم یک و صد یعنی چی، یک یعنی یک دوست. صد یعنی صد هفته دیدار، که هر هفته منتظر بمانی و دلت تند تند بزند که دوست از راه برسد و حرفهای تازهاش را با تو بزند. و تو هر بار بیتابتر از پیش ...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 51