مجله نوجوان 55 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 55 صفحه 26

ژیکس برای اولین بار تقدیم میکند: فال شب شب بخیر عزیزان گلم، خوبی و خوشی شما را ژیکس همیشه از خدا خواسته است. سرشب یا بهتر بگویم آفتاب رفتگی عناصری است که شما به اندازه نصف عمرتان آن را خواهید دید پس هول نکنید و فال این هفته را سر وقت بخوانید و تا هفته بعد (البته اگر ذوق داشته باشید تا سالیان سال) می توانید از روی آن به طالع بینیخود بپردازید. تذکر: طبق نظر یکی از دوستان سونا و جکوزی به جهت احترام به مخاطب عوامزده خانگی و مراعات حال خارج از خطها و تشویق اذهان عمومی تصمیم گرفته شد هرازگاهی برخلاف میل داخلی به لو دادن پارهای از برخی ترفندها بپردازیم . چه کنیم بعضیها نمیکشند! اهداف ال بررسی عنصر خواب و نیاز آن در آدم یک سر و دوگوش، برای نقش لاثر و ویژگیهای منجر شده به شب، برگزاری همایش نان خوردن کارشناسهای بعد از این، پیشنهاد برای ساخت مجموعههایی چون راه و چاه شب، شب به خانه برمیگردیم، (شب، من، کنکور) و ... نحوه اجرا فال نخست: شبنشینی و شبشناسی در این فال شما به سخ بخش عمده تقسیم میشوید: الف) کسانی که قبل از ساعت ده شب در خواب ناز هستند. ب) افرادی که تا ساعت دو نیمه شب نیز مقاومت می کنند. ح)أادمهایی که تا پنج یا بیشتر هم بیداری آنها گزارش شده است. تذکر: گروه د به علت خروج از قسمتبندی انسانی در ردههای دیگر بحث میشوند برای این فال شما میتوانید به موارد ذیل توجه کنید. ترجمه طالع گروه الف: چشمانتان پوست پوست نمیشودف از ماهی خوشتان میاید و برگهای دفتر شما گاهی با نقاشی مزین میشوندف به دنبال ثابت کردن چیزی نیستید. هنوز کانون گرم خانواده شما را والدین با قدرت مدیریت می کنند و سعی میکنید به مسافرت بروید. شب چله ها را خیلی زود تمام میکنید و از دیدن بسیاری از فیلمهای سینمایی محرومید و احتمالا نام سهیل محمودی به گوش شما نخورده است. پایتان را با آب گرم میشورید و از خوانندههایی که صدای شش دانگ دارند، خوشتان میآید. ترجمه طالع گروه ب : شما به ادبیات و هنر گرایش دارید، یک غم یا گمکرده پنهان دارید و در دفترچه خاطرات و یادداشت روزانه وابستهاید. گاهی که لوازمتان را جابه جا می کنید چیزی شبیه یک بیت شعر توجهتان را جلب میکند. از کوفتگی رنج ئمیبرید و بعدازظهرها را خوب نمیگذارانید. اگر کلاسهای چهارم را حذف کنند شما خوشبخت میشوید. معلمها فرشتهاند به شرطی که شب قبل یک کتاب خوب خوانده باشید. تلفن و اینترنت گاهی تفریح جدید شما خواهند بود. دروغ گو شدهاید! خودتان را اصلاح کنید. تعادل خودتان را هم نمیتوانید فقط حفظ کنید اما راه شب و قصه شب را امتحان کنید. ترجمه طالع گروه ج: بگیر بخواب مگه نگهبان شب هستی یا خفاش! بچه؟! در شرایط بحرانی هم ارزش ندارد که تا این وقت بیدار بمانی حتی اگر نوشتن متن و چپاندن در لوله خودکار و یقه و دامن و جوراب و خالکوبی فرمولی در میان باشد. از ارسطو یاد بگیر که با انوری و خاقانی و اونوری درباره کارهایش مشورت می کرد. از مشکل تنفسی رنج میبری و دچار ضعف دستگاه گوارش و شنوایی خواهی شد و خوابت سبک نیست. گاهی آنقدر چیزهای تکراری میبینی و میشنوی که خودت هم می شوی سریال. بچهان در آینده بیکار میماند و نمی توانی بازنشسته بشوی و یک فاجعه بزرگ که نمی گویم تا وقتی که بروی بخوابی. فال نوع دوم : فال کلشب این فال با توجه به اسامی خاصی گردآوری شده است که باید

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 55صفحه 26