مجله نوجوان 105 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 105 صفحه 3

سرمقاله دکتر سید حسن حسینی راز ماندگاری کربلا حماسه ها مکرر می شوند اما دست گزند تکرار از دامن پرشکوهشان کوتاه است . دم و بازدم که مایۀ ادامۀ حیات انسان است ، مکرر است لیکن تکرار نیست . هیچ دمی نمی تواند جایگزین دم پیشین باشدو هیچ بازدمی ، حیات بشر را از بازدم آتی بی نیاز نمی سازد . حماسه ، دم و بازدم تاریخ بشری است . بی حماسه ، تاریخ می میرد و حماسۀ کربلا دم و بازدم عمیقی است که نوباوۀ اسلام را از گزند اختناق ، مصون داشت و یاد کرد این حماسه در هر روز و در هر سال ، ادامۀ نفس عمیقی است که تعلّق به سینه های آینه وار پیروان حق و حقیقت دارد . دوستی حق ، مرز نمی شناسد ، زیرا حق از شناسنامه و اوراق هویت ، بی نیاز است . رنگ و نژاد و جنسیت و برنایی و سال خوردگی ، دخالتی در گزینش حق و تعلّق خاطر به حق مطلق ندارد . حق در همه تاریخ و در هر کجای روشن و تاریک هستی ، دوستداران خود را داشته است و دشمنان خویش را نیز ! کربلا تبلور کردار حق طلبانۀ امت راستین پیامبر اسلام است . کربلا یک فاجعه نیست ، یک واقعه برجسته و یک خیزش اوج گیرنده در حافظۀ انسان و انسانیت است . اوج این قله را هر چه از آن دورتر شوی ، بهتر می توانی نگریست و مرز جاودانگی کربلا در همین نکته نهفته است . هرچه در کربلا دورتر شوی ، عظمت و شور انگیزی محتوای جهان شمول آن را نیکوتر و سزاوارت درک توانی کرد ! کربلا کهنه نمی شود ! زیرا بدیع ترین و ماندگارترین شیوۀ سلوک الی الله رانه در سخن صرف ، بلکه درعرصۀ عمل ، جامه تحقق و عینیت پوشانده است .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 105صفحه 3