مجله نوجوان 14 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 3

همیشه هم حق با ما نیست (سرمقاله) متأسفانه در دنیای ما، همه چیز، آنطوری که هست دیده نمیشود. در واقع آنچه که ما میبینیم با آنچه که واقعیت دارد بسیار متفاوت است. هرچه باشد ما انسان هستیم و محدودیتهای زیادی داریم و نگاهمان هم مثل خیلی از چیزهای دیگرمان محدود است پس باید قبول کنیم که دیدگاهی که نسبت به جهان اطرافمان داریم، همیشه و صددرصد دیدگاه درستی نیست. حالا فرض کنید که ما براساس این دیدگاه ناقص بخواهیم راجع به چیزهایی که میبینیم قضاوت کنیم. چه اتفاقی میافتد؟ تا به حال چقدر برایتان پیش آمده است که از قضاوت زودهنگام شرمنده شده باشید؟ تا به حال چقدر پیش آمده که از آدمی بدتان میآمده و از او در ذهن خود یک غول ساخته بودید اما پس از مدتی فهمیدهاید که او انسان بسیار خوبی است و از تصور بدی که راجع به او داشتهاید پشیمان شدهاید و یا برعکس، کسی را دوست بسیار مناسبی میدانستهاید اما در موقعیت خاصی دریافتهاید که شرایط لازم را برای دوستی با شما ندارد؟ آیا تا به حال شده است که کسی را بیسواد فرض کنید و در موقع دیگری از حجم اطلاعات علمی او شگفتزده شده باشید؟ تا به حال پیش آمده است که از موقعیت کسی که اصلاً از او انتظار نداشتید شگفتزده شوید؟ اگر این موارد برای شما پیش آمده است باید تا به حال به این نکته رسیده باشید که انسان برای قضاوت کردن، موجود بسیار کوچکی است و قضاوت نهایی فقط از داور متعال برمیآید. اگر چنین تفکری داشته باشید، همیشه احتمال میدهید که شاید در جایی از افکارتان اشتباه کرده باشید. آن وقت کمی هم حق را به دیگران میدهید و به حرفهایشان توجه میکنید، حتی اگر با آن حرفها موافق نباشید. آن وقت دریچههای جدیدی به روی زندگی شما باز میشود. به شما قول میدهم!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 3