مجله نوجوان 14 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 17

CHARLES CHAPLIN زندگی یک سگ در میان آثار چارلی چاپلین، فیلمهایی هست که مثل ستارههایی تابناک در آسمان سینما میدرخشند. «زندگی یک سگ» اولین شاهکار چارلی چاپلین بود. لبخند و آهی که چاپلین در این فیلم به طرز استادانهای با هم تلفیق میکند، در سرتاسر فیلم وجود دارد و یکی از ویژگیهای اصلی «زندگی یک سگ» است. فلسفه عمیق و هجوآمیز اجتماعی چاپلین، منتقدین را به این فیلم جذب کرده بود. زندگی یک سگ، در عین حال که زندگی یک سگ است، زندگی مردی است که با سگ سر میکند. عصر جدید این فیلم که به «عصر صنعت» نیز ترجمه شده است، در سال 1934 ساخته شد و برای تهیه آن 5/1 میلیون دلار خرج شد. تنها صدایی که در فیلم وجود داشت، موسیقی متن و چند جمله که از تلویزیون یا باند شنیده میشد. چارلی در این فیلم حتی یک کلمه هم نگفت. او در این فیلم مینویسند: «عصر جدید داستان صنعت و مبارزات فردی و مبارزه بشریت برای نیل به سعادت است.» فیلم حاوی اولین انتقادات تند یک متفکر در کسوت دلقک از ماشینیسم است که مردم آمریکا و سایر ممالک غربی به عارضه آن دچار شدهاند. جویندگان طلا خود چاپلین گفته بود: «دوست دارم مردم مرا با فیلم جویندگان طلا به خاطر بیاورند.» این فیلم از حرص و از و وحشیگری بشر انتقاد میکند و مجسمکننده رنجهای بشری و آرزوهای برباد رفته است که در قالب یک کمدی دراماتیک ساخته شده است. سوژه واقعگرایانه این فیلم به سکانسهای مرتب و منظم تقسیم شده است و خندههایی که از قعر تراژدی بیرون کشیده میشود، دارای معنی و نیروی خارقالعاده است. از نظر درامپردازی تا کنون، چارلی در هیچ فیلمی فوقالعادهتر از صحنه «شب سال نو» که چارلی در انتظار معشوق است، ظاهر نشده است و این صحنه اشک و لبخند را به هم درمیآمیزد. CHARLIE CHAPLIN THE GOLD RUSH

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 17