مجله نوجوان 14 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 21

زندگی سگی- محصول سال 1918 چاپلین بعدها در مورد این فیلم گفت: من شروع به فکر کردن درباره ایجاد یک لحظه کمدی در یک قالب بسته کردم و میخواستم از خطوط و شکلهایی شبیه آنچه در معماری وجود دارد، در یک صحنه استفاده کنم. سیرک! سیرک یکی از فیلمهای آقای چاپلین است که در سال 1928 ساخته شده. به این فیلم یک جایزه بهخصوص اسکار به خاطر متن، بازیگری، کارگردانی و تهیهکنندگی اهدا شد ولی خود چاپلین، موقع ساخت فیلم درگیر مسائل شخصیاش بود و در واقع اصلاً شاد نبود! در زندگی نامهاش از فیلم سیرک اسمی به میان نیاورده! CHARLOT Charlie CHAPLIN آخرین فیلم صامت چاپلین آخرین فیلم بزرگ و صامت چاپلین عصر جدید است، فیلمی که به غمگینی انسان و تنهایی او در برابر غول کارخانه و زندگی صنعتی اشاره میکند. در صحنه پایانی فیلم چارلی و پانولت گدار به طرف خورشید در حال غروب کردن حرکت میکنند، نشانهای از غروب اقتدار بزرگ فیلمهای صامت در سینما. Charlie CHAPLIN مهاجر- محصول سال 1917 چاپلین بعدها گفت که فیلم مهاجر بیش«راز همه فیلمهایش روی خودش تأثیر گذاشته. این فیلم یک کمدی کامل است ولی معروفترین صحنه آن، کمدی نیست. معروفترین صحنه مهاجر صحنهای است که چاپلین و همراهانش به نقطهای که فکر میکنند مأمن و جایگاه آزاد شدن آنهاست نگاه میکنند. از روی این صحنه در فیلمهای زیادی کپیبرداری شده که یکی از معروفترین این کپیها در فیلم پدرخوانده، اثر فرانسیس فوردکاپولاست که در سال 1972 ساخته شده.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 21