مجله نوجوان 244 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 244 صفحه 7

یک زن ظاهر شده است. پس، فردا روز زن است. تمام هویتهای کمالی که در انسان متصور است و در زن تصور دارد ـ تمام ـ در این زن است. و فردا همچو زنی متولد میشود؛ زنی که تمام خاصههای انبیا در اوست. زنی که اگر مرد بود، نبی بود؛ زنی که اگر مرد بود، به جای رسولالله بود. پس، فردا روز زن است؛ تمام حیثیت زن و تمام شخصیت زن فردا موجود شد. معنویات، جلوههای ملکوتی، جلوههای الهی، جلوههای جبروتی، جلوههای مُلکی و ناسوتی ـ همه ـ در این موجود مجتمع است. انسانی است به تمام معنا انسان؛ زنی است به تمام معنا زن. از برای زن ابعاد مختلفه است؛ چنانچه برای مرد، و برای انسان. این صورت طبیعی نازلترین مرتبة انسان است و نازلترین مرتبة زن است و نازلترین مرتبة مرد است؛ لکن از همین مرتبة نازل، حرکت به سوی کمال است. انسان، موجود متحرک است؛ از مرتبة طبیعت تا مرتبة غیب، تا فنا در الوهیت. برای صدیقة طاهره این مسائل، این معانی حاصل است. از مرتبة طبیعت شروع کرده است، حرکت کرده است؛ حرکت معنوی؛ با قدرت الهی، با دست غیبی، با تربیت رسولالله ـ صلیالله علیه و آله وسلم ـ مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبهای که دست همه از او کوتاه است. پس، فردا تمام جلوة زن تحقق پیدا کرده است؛ وزن به تمام به معنا متحقق است. فردا روز زن است.صحیفه امام؛ ج 7، ص 337-338. فضایل او همطراز فضایل نبی فاطمة زهرا ـ سلامالله علیها... زنی که فضایل او همطراز فضایل بینهایت پیغمبر اکرم و خاندان عصمت و طهارت بود. زنی که هر کسی با هر بینش دربارة او گفتاری دارد و از عهدة ستایش او بر نیامده ـ که احادیثی که از خاندان وحی رسیده به اندازة فهم مستمعان بوده ـ و دریا را در کوزهای نتوان گنجاند، و دیگران هر چه گفتهاند به مقدار فهم خود بوده، نه به اندازة مرتبت او. پس اولی آنکه از این وادی شگفت درگذریم.صحیفه امام؛ ج 12، ص 274. فرم اشتراک دو هفته نامه­ی دوست نوجوانان بهای اشتراک هر شماره 400 تومان را به شماره ی 0102070538002 بانک صادرات (سپهر) واریز کنید. ( قابل پرداخت در تمامیشعبههای بانک صادرات ) به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک 886 امور مشترکین مجله دوست نوجوانان ارسال فرمائید. هزینه ی پستی جهت مشترکین شهرستانها با پست عادی هر نسخه هزار ریال. هزینه ی پستی جهت مشترکین شهر تهران با پست عادی هر نسخه پانصد ریال. هزینه ی پستی جهت مشترکین تهران و شهرستانها با پست سفارشی هر نسخه هشت هزار ریال. برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت شمارههای گذشته و یا ارسال مجله به خارج از کشور با امور مشترکین، تلفن 66706833 و دورنگار 66712211 تماس حاصل فرمائید. نام ونام خانوادگی............................................................. سن و کلاس..................................................... تاریخ اشتراک .......................... متقاضی اشتراک از شماره ی....................تا شماره ی .......................... نشانی................................................................................................................................................................ کد پستی ............................................... تلفن............................................................... امضاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 244صفحه 7